top of page

Generalforsamling 2022

Opdateret: 12. apr.

Referat fra generalforsamling 24. april 2022

1.Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen forslog Steen Svendsen, Gilleleje som dirigent. Det blev godkendt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt ifølge vedtægterne. Bestyrelsen foreslog Maj Nilsson, sekretær i forening som referent. Det blev godkendt.

Desuden blev Erling Nielsen og Jan-Helge Larsen valgt som optællere af stemmer ved evt. kampvalg.


2. Bestyrelsens årsberetning

Formanden Henny Green gennemgik årets gang fra august 2021, hvor den sidste generalforsamling fandt sted.

Maud Margrethe Petersen, Alternativet og ejer af Dronning Sofies Kreative Laboratorium, blev bedt om at fortælle om de møder i Huset, med den grønne omstilling som omdrejningspunkt, der har ført til, at Dronningmølle nu er kommet meget mere på dagsordenen i kommunens bevidsthed. Det er lykkedes at få kr. 25.000.- til grøn omstilling fra Hedeselskabet. Klimagruppenhar flere gode idéer til, hvad de skal bruges til. Beplantning med vilde blomster på pladsen ved Lergravssøen. Klimagruppen arbejder også for etablering af solenergi på kommunes bygninger.

Kirsten Rolfsager, SF, fortalte om det velbesøgte vælgermøde i Dronningmølle Huset inden kommunevalget, hvor alle politikerne mødte op. De var meget lyttende og lovede mange nye tiltag. Efterfølgende er det tydeligt, at Dronningmølle er blevet mere kendt. Vi er bl.a. blevet lovet dæmpning af farten igennem byen vil blive behandlet politisk.

Hans Nielsen, Drømmehuset, fortalte at en ny sammenslutning af byens erhvervsdrivende er blevet dannet.

Sammenslutningen Dronningmølle og omegn, Handel, Erhverv og Turisme. Der har været et møde i kommunen og Dronningmølle blev meget rost for Dronningmølle Huset. Igen bemærkes det, at man er meget opmærksom på Dronningmølle som en by med god energi.

Sammenslutningen afholder 2 møder om året, et møde i marts og et i oktober. Der er foreløbig 24 erhverv med i Sammenslutningen.

Byrådet vil holde et møde med alle erhverv kun fra Dronningmølle den 21. juni på Rådhuset.

Sammenslutningen vil kunne supplere borgerforeningen med samstemmende ønsker om forbedringer og nye tiltag.

Steen Svensen, (dirigenten) som er gift med den nye vinterbadeforenings forkvinde, Gitte Larsen, fortalte om, at der netop er dannet en ny vinterbadeforening i Dronningmølle. Den kaldes Nordkystens Vinterbadeforening. De vil arbejde for mobil sauna og på længere sigt en badebro i Dronningmølle. Der er nedsat en Bro-gruppe, som vil arbejde målrettet på at få etableret en bro og faciliteter til de badende ved stranden i Dronningmølle. Foreningen har pt over 90 medlemmer.

Karina Elefsenfortalte om gå-gruppen Flittige Fødder, som hver mandag kl. 14 mødes foran Dronningmølle Huset, for at gå en tur på en times tid. Tilbage i Huset er der kaffe og socialt samvær. Hver uge deltager 10-20 personer, som har meget glæde af at mødes. Karina opfordrede alle til at prøve at være med. Man skal bare møde op. Karina takkede alle de, som hjælper i Huset.

Jan-Helge Larsenfortalte om Trafikgruppen. Den har netop afholdt et møde i Huset om hastighedsnedsættelse på Strandvejen i den centrale del af byen. Jan har skrevet til Ugeposten og til politikerne. Brian Lyck Jørgensen har indkaldt til møde 26/4. Ved mødet vil Jan fremhæve at gruppen vil gå efter at få nedsat hastigheden i Dronningmølle til 40 km/t og 50km/t mellem Nordkystens byer frem til Tisvilde. Ligeledes ønsker de en kombineret cykel/gangsti, som i Helsingørområdet, fodgængerovergang ved T-krydset Villingerødvej/Dronningmølle Strandvej og fodgængerovergang ved Stejlepladsen.

Der kom en kommentar fra en deltager om at ind- og udkørslen ved Netto bør flyttes, så der vil opstå et mere lige kryds, frem for det skæve og farlige kryds vi har i dag.

Jan-Helge Larsen opfordrede til at så mange som muligt deltager i cykeldemonstration, 1.maj, der starter kl. 12 fra Dronningmølle Huset.

Efterfølgende gennemgik Henny Green de kommende begivenheder i Huset.

3. Godkendelse af revideret regnskab for 1. januar 2021 til 31. december 2021, samt præsentation af budget for 2022.

Kasserer Ole Nørretranders gennemgik regnskabet. Indtægter: fremgang på 14% i indbetalinger til medlemskab. Folkeaktier kan fortsat købes. Vi glæder os over vores trofaste lejere, som bidrager med husleje. Udlejning og arrangementer giver et godt, men endnu ikke så stort tilskud til Husets økonomi. Udgifterne til konsulenter og advokater var kun i forbindelse med købet af Dronningmølle Huset (vil ikke opstå igen).

Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev godkendt.

Bogholder Ann Poulsen gennemgik årsbudgettet. Tilskuddet fra Gribskov kommune er på kun 19.000.- årligt. Det kan måske hæves, men det er ikke sandsynligt, da vi har udlejning af forretningslokaler.

Der var ingen spørgsmål.

4. Fastsættelse af kontingent, gældende fra 24. april 2022.

Det blev foreslået at fortsætte med et beløb på 200 kr. om året pr. hustand. Forslaget blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af kasserer, sekretær og 1 medlem til bestyrelsen

Ann Poulsen blev valgt som ny kasserer.

Maj Nilsson blev genvalgt som sekretær.

Kirsten Rolfsager blev valgt ind som bestyrelsesmedlem.

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen og en revisorsuppleant

Birgit Gudme blev genvalgt som suppleant.

Henrik Schrøder blev genvalgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

  1. Per Laursen, som har stået for beplantning med fyrretræer langs stationspladsen, ønsker at de store sten på p-pladsen bliver rykket ud, så man kan komme til at rense op mellem træerne. Træerne trives godt nu.

  2. Et medlem efterlyser en badebro. Vinterbadeklubbens brogruppe arbejder på projektet. Men man må væbne sig med en vis tålmodighed. Det bliver ikke i år, at vi får en bro.

  3. Carsten (Krølle) passer søens grønne område. Han fortalte, at broen ved søen er i ret dårlig forfatning og er ved at være farlig. Krølle tilbød at reparere den for et mindre beløb. Henny Green orienterede om, at der er et idéprojekt om en (lang) flydebro på tværs af søen. Ann Poulsen fortalte at søens bundplanter i en vis grad forhindrer fiskeri fra søbredden, derfor kan det at fiske fra søens midte give bedre muligheder for bid. Projektet skal udformes på en smuk måde. Der er en ansøgning på vej til kommunen om tilladelse til at etablere flydebroen.

  4. Jan-Helge Larsen roste Per Laursen for at have taget initiativ til og arbejdet med forskønnelse af stationspladsen med fyrretræsbeplantning. Alle klappede.

  5. Jørgen Kamstrup efterlyste en dør i den lille tilbygning foran Dronningmølle Huset, så man kan opbevare fx petanque kugler. Ann Poulsen sagde at vi har planer om at istandsætte og indrette bygningen til bl.a. det formål.

  6. Fru Thybo efterlyste dage, hvor der spilles petanque. Der er endnu ikke startet en klub, men borgerforeningen vil tage initiativ til et samarbejde med Kamma Boel om at få igangsat petanque spillet, evt. med undervisning fra folk fra Hornbæk Petanqueklub.

  7. Maud Margrethe Petersen lovpriste de frivillige, borgerforeningens bestyrelse og de fremmødte for alle de gode initiativer og alt det der er sket i det sidste år. Alle klappede.

Hermed afsluttedes generalforsamlingen.

Seneste blogindlæg

Se alle

Generalforsamling 2023

Referat Dronningmølle Borgerforenings generalforsamling Søndag 16.april 2023 Der var 50 fremmødte til arrangementet 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Nørretranders. Det blev vedtaget. Indka

Comments


bottom of page