top of page

GDPR

Information om behandling af personoplysninger i Dronningmølle Borgerforening (GDPR - General Data Protection Regulation)

Som medlem af Dronningmølle Borgerforening, registreret frivillig eller interessent har du krav på information om, hvordan dine medlemsoplysninger (persondata) bliver behandlet.


Vi skal som dataansvarlig overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor fortæller vi her kort, hvordan vi behandler personoplysninger, så du er sikret en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de nedenfor angivne formål, og vi sletter
dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. Foreningens data-kontaktperson er Ann Poulsen, dronningmolleborgerforening@gmail.com.


Dronningmølle Borgerforenings formål med at indhente oplysninger
Oplysninger om medlemmer, frivillige og interessenter indsamles, behandles og anvendes til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsmail mv.

 

Desuden kan der være tale om at koordinere og håndtere frivilliges og interessenters opgaver opgaver i foreningen samt at opfylde fx krav i lovgivningen om at indhente børneattest for frivillige, der arbejder med børn under 15 år.


Dine personoplysninger opbevares kun, så længe du er medlem, frivillig eller interessent. Dine personoplysninger slettes, hvis du melder dig ud af foreningen eller ikke har betalt kontingent i de to foregående år.


Hvilke oplysninger er registreret
Medlemslisten indeholder følgende oplysninger:
1. Årstal for indmeldelse/fornyelse af medlemskab (opbevares for indeværende år plus de to foregående år)
2. Fornavn
3. Efternavn
4. Adresse
5. Telefonnummer
6. Mailadresse
 

Vi gemmer dine data på en bærbar PC, hvortil der kræves kodeord for at få adgang, evt. suppleret med en ekstern harddisk.

 

Samtykke til opbevaring af personoplysninger
Når du melder dig ind i Dronningmølle Borgerforening eller registreres som frivillig eller interessent, giver du samtidig dit samtykke til, at vi opbevarer de ovenfor nævnte oplysninger.


Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger til andre sker kun i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af Dronningmølle Borgerforenings aktiviteter. Det kan fx være, hvis en myndighed eller en fond, hvorfra foreningen har søgt midler eller får støtte, ønsker dokumentation for medlemsantal.


Du har ret til at få hele eller dele af dine personoplysninger udeladt ved videregivelse til tredjepart. Det skal du indsende oplysning om på mail. Borgerforeningen indgår databehandleraftaler med eksterne databehandlere, fx udbyderen af foreningens regnskabssystem.


Ret til indsigt og berigtigelse
Du vil altid kunne få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig på medlemslisten, ved at rette henvendelse til Dronningmølle Borgerforening. Du har ret til at få urigtige oplysninger berigtiget.


Ret til at få slettet oplysninger
Ønsker du at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til Dronningmølle Borgerforening. Du skal være opmærksom på, at sletning på medlemslisten naturligt vil medføre udmeldelse af Dronningmølle Borgerforening.


Ret til at klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

bottom of page