top of page

Generalforsamling 2020

Generalforsamling Dronningmølle Borgerforening

Søndag den 16. august 2020 kl. 9.30 - 12


Dronningmølle Huset, Dronningmølle Strandvej 645 B, 3120 Dronningmølle


Der var registreret 57 fremmødte inkl. bestyrelsen.


Referent: Ann Poulsen


Formanden for borgerforeningen, Henny Green, bød velkommen og henviste til første punkt på dagsordenen.


Ad 1) Valg af dirigent.

På forslag fra bestyrelsen påtog Kjell Nilsson, formand for Grundejerforeningen Fuglevangen, sig hvervet og takkede for valget. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt og varslet.


Dirigenten indledte med at orientere om en ændring i rækkefølgen af punkterne på dagsordenen, idet de fejlagtigt ikke fulgte vedtægterne. Den ændrede rækkefølge afspejles i referatet.


Ad 2) Bestyrelsens årsberetning

Punktet blev indledt med at vise en kort film om, hvordan borgerne i Dronningmølle har skabt Dronningmølle Huset. Filmen er blevet til på opfordring af Gribskov Kommune, der også har produceret den. Den er tilgængelig på kommunens hjemmeside Aktiv Gribskov: https://www.aktivgribskov.dk/giv-din-ide-liv/inspiration-til-at-komme-igang/.


Henny Greens beretning tog herefter udgangspunkt i en række fotos, der viste forvandlingen af Huset fra et forladt supermarked med kølediske og andet inventar til det medborgerhus med erhvervslokaler, som Huset i dag fremstår som. Hele denne omskabelse ville ikke have været mulig uden en dedikeret gruppe af frivillige, borgernes støtte gennem køb af folkeaktier (næsten 170.000 kr.) og en bevilling på 200.000 kr. fra LAG.


Efter applaus til de frivillige fortsatte fotoserien og beretningen med nedslag i de mange aktiviteter, som det allerede er lykkedes at lægge hus til: julemarked, fastelavn samt fællesspisninger med foredrag eller musik. Også initiativerne drevet af borgerne var med: bordtennis, gymnastik og gå-gruppen Flittige Fødder.


Endelig orienterede formanden om, at Borgerforeningen i 2020 ud over driftstilskuddet på 18.800 kr. fra Gribskov Kommune har modtaget 9.300 kr. til døre og vinduer, 8.000 kr. til udarbejdelse af vandretursforslag og 19.600 kr. til sommer-fiskeri for børn. Fra Nordea-fondens Lokalpulje er der modtaget 32.000 kr. til etablering af en petanque-bane.


Punktet sluttede med, at de tre lejere af erhvervslokalerne præsenterede sig selv og deres virksomheder.


Maud Margrethe Pedersen er indehaver af Dronning Sophies Kreative Laboratorium, der som navnet antyder har et ben i det kreative med kunst og terapi. Butikken sælger også produkter, der relaterer sig laboratoriets navn og funktion – fra tegneredskaber til mjød. Desuden ønsker butikken også i fremtiden at lægge rum til ’folkestueoplæsning’.


Kirsten Rolfsager er uddannet psykolog og har i en årrække arbejdet bl.a. på Rigshospitalets rehabiliteringsafdeling i Hornbæk. Kirsten har som supplement til sin psykologiske faglighed en stærk interesse i det spirituelle og healing.


Lise Wulff er netop flyttet ind. Hun er uddannet på Danmarks Designskole og har selvstændig tegnestue inden for indretning. Hun har en portefølje af erhvervskunder, men strøgkunder er også velkomne. I forretningen vil der blive salg af et begrænset udvalg af brugskunst og malerier.


Dirigenten opfordrede til at bakke op om lejerne. De er vigtige for byen.


Ad 3) Godkendelse af revideret regnskab for 1. januar 2019 til 31. december 2019 og præsentation af budget for 2020

Se bilag 1


Kasserer Ole Nørretranders gennemgik regnskabet. Han indledte med at orientere om, at foreningen fra 2020 er gået over til at benytte et professionelt regnskabssystem, Winkas, der langt bedre imødekommer de behov, som foreningen har efter flytningen til Dronningmølle Huset med mange flere aktiviteter.

Et medlem havde noteret sig, at det udsendte regnskab ikke var det samme som det viste på lærredet. Der burde have været en note med forklaring på afvigelsen. Den skyldes, at indtægter fra Fiskesøen først er blevet bogført i 2020, hvilket kassereren påtog sig ansvaret for. Det viste regnskab på lærredet er det rette og sendes ud med referatet. Der blev også fra salen efterlyst særskilt regnskab for investeringer i huset og i det hele taget en nedbrydning af regnskabet i mindre poster. Bogholderen, Ann Poulsen, lovede, at det sker fra 2020, idet der i forbindelse med ibrugtagningen af regnskabssystemet også er udviklet en ny kontoplan.


Regnskabet for 2019 blev herefter vedtaget.


Ann Poulsen præsenterede budgettet for 2020. Hun orienterede om Borgerforeningens forskellige indtægts­kilder og udgiftsposter. Hun fremhævede den store økonomiske betydning af lejemålsudlejningen og den negative betydning af den aktuelle og kun lige overståede Corona-situation for de planlagte aktiviteter på indtægtssiden. El er en stor post, som først nu efter et år kendes i fuldt omfang, og Borgerforeningen kan ikke opnå rabat, idet foreningen betragtes som virksomhed.


Budgettet viste ved årets begyndelse en forventning om et mindre overskud. I løbet af året har der været behov for en større investering i ændringer i Huset end forudset. For at arbejdet med at gøre Dronningmølle Huset anvendeligt til sit formål ikke skulle stagnere har bestyrelsesmedlem Jan-Helge Larsen ydet et lån til Borgerforeningen, så derfor er forventningen om et overskud nu ændret til et underskud.


Heldigvis er der god gang i fiskesøen, som løber rundt.


Ad 4) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Se bilag 2


Genvalgt til bestyrelsen blev kasserer Ole Nørretranders og sekretær Maj Nilsson. Nyvalgt blev Ann Poulsen i stedet for Judith Andersen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen og koncentrere sig om frivillige opgaver i Borgerforeningen.


Medlemmer af bestyrelsen er således frem til næste generalforsamling: Henny Green, Ole Nørretranders, Jan-Helge Larsen, Maj Nilsson, Lis Kroghsbo, Annette Leif Hansen og Ann Poulsen.


Ad 5) Valg af suppleant til bestyrelsen og revisorsuppleant

Se bilag 2

Som suppleant til bestyrelsen blev Birgit Gudme valgt som afløser for Thomas Faxe. Som revisorsuppleant blev valgt Charlotte Jensen.

Suppleanter til bestyrelsen er herefter Hans Nielsen og Birgit Gudme. Revisorsuppleant er Charlotte Jensen.


Ad 6) Fastsættelse af kontingent gældende fra 16. august 2020

Bestyrelsens forslag om forhøjelse fra 150 kr. årligt pr. husstand til 200 kr. blev vedtaget uden debat.


Ad 7A. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter

Se bilag 3


Formanden indledte med at forklare, at bestyrelsens ændringsforslag dels var et ønske om at bringe vedtægterne ajour med de ændringer, der er sket i foreningen inden for de seneste år, og dels var et resultat af en advokats gennemlæsning af de eksisterende vedtægter.


Inden afstemning om vedtægtsændringerne gav et medlem udtryk for, at vedkommende fandt det underligt, at bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Formanden svarede, at det netop var medtaget efter råd fra advokaten. Efter input fra formanden og flere andre medlemmer blev der opnået en fælles forståelse af, at eksklusion kan komme på tale, hvis et medlem ønsker at skade foreningen. Et medlem uddybede yderligere ved at orientere om en sag fra idrættens foreningsverden, hvor retssystemet afgjorde, at eksklusion ikke kan finde sted medmindre det fremgår af vedtægterne.

Vedtægtsændringerne blev herefter godkendt.


Ad 7B) Køb af Dronningmølle Huset

Jan-Helge Larsen og Hans Nielsen orienterede generalforsamlingen om, at de for at styrke Borgerforeningens økonomi på både kort og langt sigt sammen med en mindre kreds af andre beboere ønsker at købe Dronningmølle Huset af den nuværende ejer på samme betingelser, som hvis det blev købt af Borgerforeningen.


Borgerforeningen har nemlig gennem en aftale med ejeren af Huset mulighed for inden 1. juni 2021 at købe Huset med en nedskrivning i prisen svarende til halvdelen af de første to års husleje, i alt 240.000 kr. Prisen vil således være 3.160.000 kr.


Den lokale ejergruppe vil skyde 1,7 mio. kr. i Huset til en rente på 3 pct. om året (51.000 kr.). Resten af købsprisen, 1,5 mio. kr., skal finansieres som kreditforeningslån til forventet 2 pct. årligt (30.000 kr.) Huslejen for Borgerforeningen beregnes ved at lægge de to rentebeløb sammen med ejendomsskatten på 25.000 kr. Hertil lægges 100.000 kr., der skal fungere som køb af en andel af Huset. I alt skal Borgerforeningen ifølge denne beregning betale 206.000 kr. årligt. Da huslejen i dag er 240.000 kr. om året, er det en besparelse på 34.000 kr. plus erhvervelsen af en andel på 100.000 kr. af Huset.


Ad 7C. Forslag om vedtægtsændring fra Maud Margrethe Pedersen og Kirsten Rolfsager, erhvervskvinder i Dronningmølle Huset

Se bilag 4


Dirigenten indledte med at informere om, at som en konsekvens af, at Borgerforeningens forslag til vedtægtsændringer var vedtaget, kunne forslag 5B ikke behandles.


Maud Margrethe Pedersen opponerede mod fremgangsmåden, som hun ikke var bekendt med inden generalforsamlingen og refererede til en tidligere dialog med bestyrelsen om, at erhvervslejemålene i Huset skulle være repræsenteret i bestyrelsen. Det var ikke kommet til udtryk i bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.


Efter nogen debat i salen foreslog et medlem, at bestyrelsen efter en dialog med erhvervskvinderne indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringer og evt. udvidelse af bestyrelsen med to medlemmer som eneste punkt. Udvidelsen skulle i givet fald være med én repræsentant for erhvervsvirksomhederne og én repræsentant for de frivillige som en afspejling af, at foreningen er vokset og nu skal varetage langt flere opgaver. Der var forslag om, at der sammen med indkaldelsen blev udsendt stemmesedler, så der kan blive mulighed for at brevstemme.


Det blev herefter besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling.


Ad 9) Eventuelt

Under dette punkt blev der især bragt en appel til Borgerforeningen om at arbejde for hastighedsdæmpende foranstaltningeri Dronningmølle – inkl. strækningen efter slottet. Formanden fortalte, at en trafikgruppe allerede i halvandet år har arbejdet med emnet. Politiet har målt trafikmængden, og der er foretaget hastighedsmålinger, der viser at 33 pct. af bilisterne kører over 80 km. i timen – også de lokale. Gruppen har udarbejdet et projektforslag med ekstra fodgængerovergang og indsnævringer af vejbanen, som er afleveret til kommunens udvalg Udvikling, By og Land, der har det med på deres budgetforslag for 2021 til forhandling i efteråret. Der er penge hos GF Forsikring til oplysningskampagner om trafik, som gruppen overvejer at søge.


Et medlem foreslog at tage en snak med de borgere, der har været involveret i regulering af hastigheden i Nødebo, hvor der nu er opstillet trafiklys, der skaber grøn bølge ved en hastighed på 50 km. i timen.


Dirigenten, der er medlem af bestyrelsen i Gribskov Landligger Forbund, bakkede på forbundets vegne op om trafikgruppens arbejde med de hastighedsdæmpende tiltag.

Et medlem foreslog under tilslutning fra salen og Borgerforeningen, at Borgerforeningen indkalder til et borgermøde med henblik på at få flere forslag i spil.


Også status på opstillingen af den høje tele-mastcentralt i byen var der spørgsmål til. Jan-Helge Larsen svarede, at Mastegruppen har klaget til Byggeklageenheden under Planklagenævnet pga. manglende VVM- redegørelse. Byggetilladelsen fra Gribskov Kommune er sat i bero pga. manglende nabohøring.


Og så efterlyste en ryger blandt medlemmerne, at der blev opstillet udendørs ’askebægre’for at undgå skodder i miljøet.


Afslutningsvis var der fra flere medlemmer og dirigenten en påskønnelse af ’det imponerede stykke arbejde, som er ydet af bestyrelse og frivillige’ og dirigenten fastslog, at ’aktive og interesserede lejere er til glæde for alle’.


Referent Dirigent

Ann Poulsen Kjell Nilsson

Seneste blogindlæg

Se alle

Generalforsamling 2023

Referat Dronningmølle Borgerforenings generalforsamling Søndag 16.april 2023 Der var 50 fremmødte til arrangementet 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Nørretranders. Det blev vedtaget. Indka

Comments


bottom of page