top of page

Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling i Dronningmølle og omegns borgerforening. Søndag d. 7. april 2019

Afholdt i Villingerød Gamle skole, Villingerødvej 34, 3120 Dronningmølle. Der var 56 fremmødte inkl. bestyrelsen.

Inden den officielle del af generalforsamlingen blev foreningens nye logo præsenteret. Formanden for borgerforeningen, Henny Green, bød velkommen og henviste til første punkt på dagsordenen.

Ad 1) Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen påtog Peter Berthelsen sig hvervet og takkede for valget. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt og varslet.

Ad 2) Bestyrelsens årsberetning til godkendelse. Dirigenten opfordrede, underhensyn til beretningens mange punkter om at eventuelle spørgsmål til årsberetningen blev fremsat efter hvert af beretningens punkter.

Møder Henny Green fortalte om årets møder i Lokalforeningsrådet – og med Borgmester, Anders Gerner Frost. Borgmesteren deltager desuden i regionssamarbejdet hvorved indflydelse gøres gældende. Spørgsmål fra Flemming Rickfors ang. Kommunens generelle holdning til de lokale foreninger. Hennys vurdering at det er fint at samles og derved kunne udveksle erfaringer og følge med i de andre lokale foreningers udviklingen. Der er stor interesse for vores lokale arbejde og de erfaringer vi har gjort os. Vi har herigennem fortsat mulighed for at tale sammen og have dialog med kommunen om lokale anliggender. Der blev spurgt til foreningens helt lokale samarbejde med Villingerød og Esrum borgerforeninger, og samarbejdet var også her fint.

Henny fortalte om vores deltagelse i Dialogforum for kollektiv trafik. Særlig spørgsmålet om søndagsbuskørslen har været et emne. Der bliver peget på at Flex trafik nu skal klare opgaven som før blev klaret af bus 340. Forbedringer af Flextrafik- ordningen op vej i de kommende 2 år. Henny kunne oplyse en spørger om at Dialogforum ikke har noget med lokalbane trafikken at gøre.

I starten af året afholdt borgerforeningen i samarbejde med kommunen et borgermøde. Mødet omhandlende kommunens forslaget om lokalplanændring for området ” Den gamle Brugs” og det førte blandt andet på baggrund af det store lokale fremmøde og modstanden mod opførsel af etagebyggeri på grunden, til at vi blev hørt, og lokalplansforslaget blev skrinlagt. På mødet opstod de nuværende lokale arbejdsgrupper, hvoraf de fleste fortsat er aktive, og arbejder på at forbedre vores lokalområde. I kølvandet på borgermødet med kommunen, afholdt borgerforeningen endnu et borgermøde d. 26. om mulighederne for at anvende den tidligere Brugs som Dronningmølles nye aktivitets- og mødehus. Borgerforeningen og de omkring 100 fremmødte igangsatte på mødet i november det store arbejde for etableringen af det nye ”Dronningmølle hus” blandt andet v. salget af folkeaktier.

Henny berettede kort om det nye byggeri på Cirkusvej. Der bliver p.t. opført et antal sommerhuse på den tidligere Benneweisgrund.

Herefter fortalte Jim Vindersbo, på vegne af formanden for stations vejens grundejerforening, Flemming Keller, om arbejdet og samarbejdet med borgmester, Anders Gerner Frost omkring ”Ruinen” på Villingebæk Strandvej 633. Ved første møde i november med borgmesteren, udtalte denne ved første øjekast” Hvad er det der”? om ejendommen. Anders Gerner Frost kom et foreløbigt svar: ” blot for at meddele… det har været fuldstændigt umuligt at opnå kontakt med ejeren”. Det lokale arbejdet med at få fjernet ”Ruinen” fortsætter, herunder at sørge for at kommunen bliver opmærksomme på ikke gang på gang at godkende og forny anmodninger om dispensation fra regler omkring ejendommen, blandt andet hegnsregler.

Forslag fra forsamlingen om at gå til medievejen og få hængt manden ud og tippe kommunen igen- igen. Alternativt at invitere til kaffesnak med ejeren som siden 2005 har hedet Martin Vendelbo Goldsmidt Veise.

Arrangementer: Judith Andersen fortalte om den traditionelle godt besøgte fastelavnsfest som igen i år blev afholdt i Gudme og søns lokaler v. Markedspladsen. Tak til dem og til vores lokale sponsor Netto som bidrager med blandt andet indhold til tønderne. Affaldsindsamlingen i samarbejde med naturfredningsforeningen blev i år afholdt d. 31. marts, Judith fremhævede mindet om vores lokale repræsentant, Jørgen Brøndums årelange store arbejde for naturfredningsforeningens arbejde her i Dronningmølle. Jørgen Brøndum er desværre ikke er blandt os længere.

Foreningen har afholdt 8 Loppe og Torvedage i det forgangne år, det har vist sig at være positivt at lægge dagene sammen og at stå samlet. Foreløbig plan er at afholde Loppe- og torvedagene i år med start d. 22.juni og sommeren over på lørdage mellem 10.00 og 15.00 samt på dage i forbindelse med efterårsferien. Nærmere om arrangementerne ved opslag. Sankthansfesten ved lergravsøen var godt besøgt skønt der, grundet tørke var afbrændingsforbud over hele landet. Vi havde en fin aften og kårede som et nyt indslag vores egne lokale helte (Rikke Starup, Christian Rossen og Troels Gudme.) Kommenter og opfordring fra Birgit Holm, om at finde frivillige til at sikre at ingen dyr lider overlast i forbindelse med bålafbrændingen i år.

Den årlige cykeltur med besøg ved Søborg slotsruin og et historisk oplæg omkring skansen og Dronningmølle slot, v. Ole Nørretranders, blev gennemført d. 4. august med omkring 12 friske cyklister. Der var stemning for at gentage arrangementet.

Ole Nørretranders fortalte om foredrag og middag i efteråret med Revytema og med deltagelse af tidligere revyskuespiller, nuværende æresmedlem af borgerforeningen, Lene Maimu. Lignende lokalhistoriske foredrag er i støbeskeen.

Borgerforeningen deltog i Høst arrangementet i Gillelejehallen med en stand om vores særlige område. Der var omkring 600 sommerhusejere fra hele oplandet var inviteret og særligt Dronningmølle kom på plakaten.

Maj Nilsson fortalte om juletræstændingen d. 1. søndag i advent, og takkede for støtte og opbakning både omkring opsætning af træet og husly under arrangementet fra blandt andre Christian Rosen og Markedspladsen. Forsamlingen bifaldt fortsat juletræ på pladsen ved lergravsøen.

Grupper Gruppen omkring stationspladsen fortalte v. Per Laursen om det fortsatte arbejde med forskønnelsen af pladsen, foreløbig fortsætter dialogen med kommunen og med lokalbanen. Næste møde er i april d. å.

Strandgruppen v.Henny fortalte og fremviste blandt andet et historisk foto af oprindelig udskibningsmole beliggende på Dronningmølle strand. Foto var fra omkring slutningen af 1800-tallet. Gruppen arbejder på at få reetableret en badebro på samme sted, i stil med en som forefindes ved Hestehoved- Nakskov mole. På grund af strømforholdene skal der være gennemstrømning under broen. Gruppen arbejder også på at få midler til en mobil sauna. Der foregår sten og tangopsamling en enkelt gang om året, det kan være en fin investering med en ekstra opsamling v. borgerforeningen midler.

Vores lokale livredder, John Mogensen, har anskaffet kost til brug for badegæster til at fjerne sand fra adgangsbroen/ trappen. Han er meget engageret og samarbejdsvillig. Flere interesserede meldte sig til det fortsatte arbejde i strandgruppe. Strandforhold og tømning af skraldespande v. stranden blev livligt debatteret og TIP- kommunen blev foreslået.

Strandgruppen har overvejelser om at få leveret sand fra opgravning v. Hornbæk, der skal søges i kystdirektoratet og der er 26 ugers svartid.

Trafikgruppen, v. Boye Kjær fortalte om arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden særligt på selve strandvejen. Gruppen arbejder for en trafikhastighedsgrænse på 40 km. I timen. Der har været målinger som blandt andet viser at mere end 30 procent overskrider fartgrænsen. Det er ikke hensigten af få opsat lyssignal.

En anbefaling fra salen om også at få set på sikkerhed og farten på Villingerødvej. Desuden opfordring il endnu et kaffemøde med borgmesteren.

Amfiteatergruppe.V. Ole Nørretranders fortalte om gruppens foreløbige tanker om anlæg af terrasse- siddepladser i det sydvestlige hjørne af lergravssøens skråning. Thommas Faxe som er anlægsgartner har tegnet og undersøgt mulighederne og det kan komme til at koste omkring 100.000, - kr. på sigt.

Mastegruppen v. Jan-Helge Larsen fortalte at truslen om en mast ved stationen, foreløbig er afværget, han gennemgik sagsforløbet og berettede om høringssvar og indsigelse fra borgerforening og fra mastegruppen Jan-Helge fortalte desuden om seneste nyt i sagen. Placeringen ligger stille fordi TDC ikke har svaret. Sagen forventes forelagt udvalget i kommunen igen d. 30.4. til beslutning. Men da gruppen ikke kender til hvilken placering der kan blive tale om, vil de forinden udvalgsmødet skrive til kommunen på ny. AF HENSYN TIL GENERALFORSAMLINGENS FREMSKREDNE TID BESLUTTEDE DIRIGENTEN: Beretningen fra gruppen omkring Dronningmøllehuset blev udskudt til efter Dagsordenens punkt 3 det reviderede regnskab.

Herefter fortsatte mødet med beretning samt regnskab omkring fiskesøen v. Henny.

Fiskesøen.Henny og Maj fortalte at alt står fint til omkring søen. Efter en sommer med høje varme grader hvor fiskende ikke har bidt på forventes det kun at gå bedre. Der er ind købt en havetraktor og opsat bord og bænkesæt samt foretaget rydning og pleje omkring søen og på P- pladsen. Der forelå til mødet en ny Put and Take sø- folder, en Dronningmølle- guide som også orientere om fiskesøen. Henny fremlagde regnskabet for fiskesøen Der er en lille kassebeholdning på i alt 1.850, - kr. Se nedenfor! Ad 3) Revideret regnskab for 1.januar 2018 til 31. december 2018 til godkendelse. Ole Nørretranders gennemgik foreningens reviderede regnskab og regnskabets balancer. Han orienterede om at foreningen har haft et særdeles aktivt år og gennemgik hovedposterne i det fremlagte regnskab. Særligt etableringsudgiften til fiskesøen på 33.485,50 kr., en efterregning på vandforbrug på 24.000, -kr. i medborgerhuset som vi har valgt at betale for ikke at blive opsagt, og færre udlejninger af huset har sammen med årets aktietab haft betydningen for regnskabsårets samlede resultat. Vandregningen er vi i færd med at nedbringe ved de fortsat forhandling med ejeren af medborgerhuset, og vi har gode kort på hånden. Der er tale om 4 års manglende vandopkrævning fra ejers side. Ole orienterede om at foreningen aktuelt har 370 medlemmer.

Se nedenfor Regnskabet blev herefter godkendt, med en efterlysning af fremtidig budgetlægning. --------------------------------------------------------------- Beretningen fortsatte herefter med gruppen omkring Dronningmøllehuset. Dronningmøllehus gruppen v. Lea Peters og Ann Poulsen mf. fortalte om etablering af en ny selvstændig hjemmeside for medborgerhuset, og fremviste på mødet opbygning af siden samt efterlyste feedback fra brugerne så siden kan blive rigtig brugbar. Ann fortalte om mulighed for at søge midler til udviklingsprojekter og om de Lagmidler som sammen med folkeaktiemidlerne som gør det muligt at istandsætte huset. Aktuelt er der fundet udlejere til alle husets lejemål, hvorved økonomien fremadrettet forventes at kunne hænge sammen. Overtagelsesdagen er endnu ikke fast lagt. Jan Helge og Henny fortalte om økonomien vedr. huset. Vi vil kunne leje det første år med forkøbsret. På sigt vil det bedre kunne betale sig at købe, og der er p.t. tanker om at undersøge køb af huset, hvilket kræver at vi kan rejse 1,5 millioner kr. f.eks. ved etablering af et andelsselskab med begrænset andel.

Der bliver brug for meget frivilligt arbejde, og hvad vi selv kan udføre af håndværksarbejde, f.eks. maler arbejde og gulvlægning, vil kunne nedbringe istandsættelsesudgiften. Der vil være brug for fortsat at søge f.eks. samskabelsespulje- midler (kommunen) til de kommende års løbende drift.

Husgruppen har foreløbig holdt 3 møder og etableret undergrupper samt en styregruppe omkring arbejdet med huset, grupper med ansvarspersoner (tovholdere) fremgår af hjemmesiden. Referater og andre informationer vil fremover kunne læses på Dronningmøllehusets hjemmeside.

Næste møde i Dronningmølle-husgruppen er d. 24. april i Den gamle Skole. Første etape af projektet bliver nedpakning og flytning af det eksisterende medborgerhus (Den Gamle skole) opfordring til at melde sig til Maj Nielsson som koordinere nedpakningen. Flytning foregår i perioden 18. maj til 31.maj da medborgerhuset er opsagt og skal forlades d. 1.juni.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent for perooden1.april 2019 til 31. mart 2020. Der blev fra salen fremsat forslag om kontingent stigning til 200,- kr. om året. For dette forslag stemte 7 personer.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om fastholdelse af medlemskontingent på 150,- kr. om året. Begge forslag blev sat til afstemning og Bestyrelsens forslag blev vedtaget ved håndsopretning.

Bestyrelsens forslag: Betaling af kontingent for 2019 MEDLEMSKONTINGENT Koster 150 kr. pr. husstand Betales pr. 1. april og er gældende frem til 31. marts Betaling sker via Netbank eller Mobilpay. Når man betaler fuldt medlemskontingent, er man med til at betale til, at Borgerforeningen kan købe f.eks. en havetraktor til at holde arealerne ved Lergravssøen, købe borde/bænke sæt, holde Fastelavn, Sankt Hans, Jul, købe sand til stranden, forbedre Stationspladsen og m.m.

Betaling sker via Netbank - Mobilpay eller kontant ved Generalforsamlingen. Som en ekstra mulighed til medlemmer, som ikke bruger de digitale betalingsmåder (og fordi vi ikke længere sender girokort ud) kan man lægge kontant betaling hos forretningen "Vild med dyr", hvor bestyrelsen henter betalingen, og kassereren noterer det i regnskabet. Ad 5) Indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde forslag om muligt støttemedlemsskab på 1 kr. pr grundejer gennem vedtagelser på områdets grundejerforeningers individuelle generalforsamlinger. Bestyrelsens forslag: MEDLEMSSTØTTE Koster 1 kr. pr. år pr. grundejer. Støtten vedtages på Grundejerforeningens Generalforsamling Betaling sker via Grundejerforeningens bestyrelse.

Med grundejerforeningernes støtte er man med til at give Dronningmølle en betydning som by, når der skal fordeles midler i det kommunale system.

Jo flere medlemmer der tegner Dronningmølle Borgerforening, jo mere bliver der lyttet til vores holdninger og ønsker. Forslaget blev vedtaget.

Ad 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var: Formanden Henny Green, Per Lauersen og Lis Kroghsbo. Som alle genopstillede. Alle blev genvalgt. Bestyrelsen havde foreslået at Jan Helge Larsen og Annette Leif Hansen til bestyrelsen, begge blev valgt.

Ad 7) Valg af suppleanter Bestyrelsen havde foreslået Hans Nielsen som suppleant i bestyrelsen. Han blev valgt.

Ad 8) Valg af 2 revisorer På valg var: Karen Søfeldt og Torben Burhenne, som begge genopstillede. De blev valgt.

Ad 9) valg af revisorsuppleant. På den vakante revisor suppleant post opstillede Ann Poulsen og hun blev valgt.

Ad 10) Eventuelt. Jan-Helge fortalte om cykel arrangement d. 26. april med start fra stationspladsen kl. 12.00. Turen går til Tegners museum og Kirken. Opslag herom på FB - gruppen.

Niels Wangel fortalte om hjertestarterindsamling. Han opfordrede til at samle ind ved at 15 personer møder op og samler penge ind d. 28.april kl. 11.00. Herefter bevilges en gratis hjertestarter. Forslag om at informationerne bliver lagt op FB- gruppen

Der er brug for at grenbunkerne ved søen flyttes og der er brug for at der er nogen der melder sig til at male de ny opsatte bordbænkesæt rundt om søen, henvendelse til Ulrik/ vild med dyr.

Herefter sluttede mødet og Dirigenten takkede for god ro og orden. Underskrifter, se nedenfor.

Regnskab Put and take søen


Regnskab, Balance, halvbalanceGodkendelse af revideret regnskabUnderskrifter, referent og dirigent

Seneste blogindlæg

Se alle

Generalforsamling 2023

Referat Dronningmølle Borgerforenings generalforsamling Søndag 16.april 2023 Der var 50 fremmødte til arrangementet 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Nørretranders. Det blev vedtaget. Indka

Comments


bottom of page