top of page

VEDTÆGTER

§1. Foreningens navn

Dronningmølle Borgerforening.

 

§2. Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Dronningmølle og omegn.

 

§3. Foreningens formål

1) Gennem upolitisk virksomhed at varetage medlemmernes og områdets fællesinteresser

over for myndighederne og være med til at skabe og styrke sammenholdet borgerne

imellem.

 

2) Skabe og danne rammer for foreningens virke via medborgerhuset, Dronningmølle Huset.

 

3) Understøtte Dronningmølle Husets virke som medborgerhus.

 

4) I samarbejde med Husets erhvervsvirksomheder og frivillige at udvikle Dronningmølle og omegn til en levende landsby til glæde for fastboende og ejere af fritidshuse.

 

§4. Virkemåde

Foreningen virker gennem medlemsmøder og arrangementer og ved at støtte nye ideer til gavn for området.

I samarbejde med Husets erhvervsvirksomheder og frivillige udvikles og støttes ideer, aktiviteter og arrangementer til gavn for området.

For at understøtte foreningens økonomiske fundament udlejes dele af huset til

erhvervsvirksomheder, og Borgerforeningens lokaler udlejes til private arrangementer.

 

§5. Medlemsoptagelse

Som medlem kan optages enhver borger og institution, som er beliggende i Dronningmølle o omegn eller har tilknytning hertil forudsat, at de tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag samt betaler kontingent til foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

§6. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 

§8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail til medlemmerne, ved opslag på hjemmesiden og i Huset med oplysning af dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab, der følger kalenderåret, til godkendelse

 

4. Indkomne forslag

 

5. Valg af bestyrelse (formand og kasserer), revisorer samt bestyrelses og revisorsuppleant

 

6. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden

generalforsamlingen.

Indkomne forslag kan læses på foreningens hjemmeside og udsendes til foreningens medlemmer via mail.

Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

 

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes til enhver tid, og når det forlanges af mindst ti af foreningens medlemmer med skriftlig angivelse af dagsorden. Den indkaldes med 8 dages varsel og bekendtgøres på samme måde som en ordinær generalforsamling. Den skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

 

§10. Valg

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7-9 medlemmer. 1 bestyrelsesmedlem kan vælges som repræsentant for Husets erhvervsdrivende og 1 bestyrelsesmedlem kan vælges som repræsentant for de frivillige. Medlemmerne afgår efter tur, således at formanden og tre medlemmer afgår på ulige årstal, og kassereren og fire medlemmer afgår på lige årstal. Desuden vælges to suppleanter for 2 år samt to revisorer for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år.

Genvalg kan finde sted, og modtagelse af genvalg kan nægtes. Alle valg til bestyrelsen afgøres skriftligt, hvis et medlem fremsætter krav herom. Står stemmerne lige, afgøres det ved lodtrækning. Formanden, kassereren og sekretæren skal være helårsbeboere i Dronningmølle eller nærmeste omegn.

 

§11. Bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter forretningsgang og konstituerer sig med næstformand.

Bestyrelsen skal på foreningens vegne besvare henvendelser fra myndighederne og er i enhver sag over for disse og medlemmerne bemyndiget til at udtale sig og handle på foreningens vegne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller dennes stedfortræder samt mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis blot et bestyrelsesmedlem kræver det. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Formanden leder foreningens anliggender og repræsenterer foreningen, hvor bestyrelsen finder anledning dertil.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt, og skal indkalde til et sådant, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Kassereren modtager alle foreningens indtægter og afholder af foreningens midler alle med dens drift forbundne udgifter samt fører medlemslister.

Det aftales blandt bestyrelsesmedlemmerne, hvem der er ansvarlig for opdatering af foreningens medlemsliste.

Der skrives referat fra samtlige møder og generalforsamlinger.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent.

Såfremt bestyrelsen skønner, at der kræves en ændring af foreningens vedtægter, fremlægges der forslag herom til vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

Vedtagelse sker i h. t. § 8.

Forekommer noget tilfælde, som ikke er nævnt i disse vedtægter, kan bestyrelsen træffe en foreløbig afgørelse, hvorefter endelig afgørelse træffes på førstkommende generalforsamling.

 

§12. Tegningsret

Foreningen tegnes i enhver anliggende af formanden og kassereren i forening.

Bestyrelsens tegningsberettigede medlemmer (formand og kasserer) kan meddele prokura til et andet bestyrelsesmedlem indenfor en aftalt beløbsramme.

 

§13. Foreningens opløsning

Ved eventuel opløsning af foreningen skal eventuelt overskud/formueanvendes til almennyttige formål i Dronningmølle-området

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. marts 1972.

Revideret på generalforsamlingen den 6. april 1997.

Revideret på generalforsamlingen den 22. april 2001.

Revideret på generalforsamlingen den 15. april 2018.

Revideret på generalforsamlingen den 16. august 2020.

 

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2020.

bottom of page