Generalforsamling 2014

Velkommen til foreningens hjemmeside

Dronningmølle og omegns

Borgerforening

REFERAT

Generalforsamling

Søndag, den 6. april 2014 kl. 10.00

Dronningmølle og omegns Borgerforening

REFERAT Generalforsamling

Søndag d. 6. april 2014 kl. 10.00

Borgerforeningens formand, Karen Søfeldt bød velkommen til generalforsamlingen og henviste til dagsordenens 1. punkt:

1. Valg af dirigent

Axel Vestergren blev valgt som dirigent. Axel takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Formandens beretning

Karen orienterede om årets udfordringer og tiltag.

 • "Søens dag" Arbejdsweekend, hvor der blev fulgt op på vores forpligtelser i henhold

  til plejeplanen. Der var god opbakning til arrangementet. Plejeplanen kan ses på

  Borgerforeningens hjemmeside.

 • De faste arrangementer: fastelavn, Sankt Hans, loppemarked, juletræstænding. Alle

  velbesøgte arrangementer. Juletræet var placeret, hvor det fremover skal stå, på loppemarkedspladsen. Ligeledes loppemarkederne, der afholdes først og sidst i skolesommerferien, var arrangementer, der tiltrak mange interesserede.

 • Cirkusrevyen er en tung post på budgettet, så den må desværre udgå. Vi henviser til LOF's tilbud.

 • "Hvad er det værd" med deltagelse af to vurderingseksperter fra Lauritz.com. Velbesøgt aften, som vi gentager på et tidspunkt.

 • Svampeaften blev afholdt på restaurant "Ved Søen". En aften, hvor der blev serveret en menu med svampe som hovedingrediens. Derefter foredrag om svampe af en svampeekspert.

 • Chokoladekursus. Foregik i medborgerhuset, hvor deltagerne fik lært at lave egne chokolader og fik lidt godt med hjem

 • Vi har gennem året sat nye arrangementer i værk med henblik på at skabe større aktivitet og reklame omkring Borgerforeningen, da vi jo ønsker at hverve flere medlemmer.

 • Endnu et tiltage er oprettelse af interesse -­‐ og arbejdsgrupper. Foreløbig har vi genoplivet det gamle Bådelaug.

 • Borgerforeningens hjemmeside holdes opdateret, og vi opfordrer til at man besøger den. www.dronningmolle-­‐borgerforening.dk

 • Medborgerhuset: Vi er her, men det har ikke været problemfrit at nå hertil. Vi har haft Jan Ferdinansen(Borgmester) og centerchef Søren Hansen herude og se på vores problemer med opvarmning mm. Det er blevet til rigtig mange møder og kampe. Jan Ferdinansen har gjort en stor indsats for at det skulle lykkes, og det gjorde det til sidst. Vi fik bevilliget varmepumper. Og senere tillige tilskud på 20.000 kr. til driften. Det lettede, så nu kan vi se fremad med ro. Vi var i vinter nødt til at melde til yogaholdet fra LOF, at vi ikke kunne huse dem, da det var for dyrt at varme huset op.

page1image23224
page1image23496
page1image23768
page1image24040
page1image24312
page1image24584

Vi har været nødt til at få aftaler på plads med vores udlejer, bl.a. omkring parkeringsforhold, det er lykkedes i god ro og orden. Der har alt i alt været lagt en stor indsats i at få afklaret forhold omkring medborgerhuset, og det har lønnet sig.

Karen sluttede med at takke for deltagelse og interesse fra fremmødte og til Bestyrelsen for at have udstået årets prøvelser uden at give op.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at beretningen nu var til debat.

Per Laursen: Følger man op med møder med den nye Borgmester?
Svar: Vi har fortsat dialog med Jan Ferdinansen, lige nu har vi ikke emner til drøftelse med den nye Borgmester.

Søren Jensen: Hvordan er fremtidsudsigterne for stranden?
Svar: Der er planer i gang, vi har ikke et endeligt svar. Per Laursen kan oplyse, at der er søgt en ekstrabevilling til 1600 meter af stien. Henny Green kan oplyse, at kommunen ikke er myndighed i forhold til stranden, det er Skov og Naturstyrelsen, der skal søges, hvis vi skal søge indflydelse. Såfremt der ønskes fjernelse af sten på stranden, skal der søges i henhold til Råstofloven.

Jens Dyhr: Man må appellere til at kommunen lægger pres på Skov og Naturstyrelsen under henvisning til fremme af turismen.

Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger og beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Henny Green fremlagde regnskabet og startede med at gøre opmærksom på at der havde indsneget sig en skrivefejl i det udsendte materiale.

 • Der er sket et fald i medlemstallet. Det skyldes muligvis det, at vi sidste år ikke udsendte girokort, men nøjedes med at oplyse konto nummer. til indbetaling samt modtog kontant indbetaling. I år har vi atter udsendt girokort. Desuden gør vi fremover mere ud af reklame på forskellig vis. Der blev uddelt hvervekampagne poster ved mødet.

 • En tung post på budgettet har været advokatbistand i forbindelse med arbejdet omkring medborgerhuset. Dette har beløbet sig til 9000 kr.

 • Af samme grund har året givet et underskud på 3124,19 kr.

 • Af positive meldinger er, at aktierne nu er begyndt at give overskud.

  Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af bestyrelse

Henny Green blev genvalgt som kasserer for to år.
Judith Andersen blev valgt som sekretær for to år.
Ole Nørretranders blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år. Doris Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant for et år(fuldmagt) Bente Kaltoft blev valgt som revisor for to år.

5. Indkomne forslag

Ingen bortset fra et spørgsmål vedrørende de ejendomme, der ligger ubeboede og grimme. Stationsvejens grundejerforening har en dialog i gang med kommunen, og der er nu udstedt et påbud til ejeren af huset på stationsvejen, der ligger ubeboet. Flemming Keller orienterer Borgerforeningen løbende, tak for det.

6. Eventuelt

Arne Jørgensen: Helsingør kommune har bevilliget penge til udbedring af stormskader, man kan håbe at Gribskov følger trop.

Peer Laursen: Orienterede om det igangværende samarbejde med Henny Green med henblik på at få genoptaget de gamle planer for opretning og forskønnelse af området. Henny fremviste arkitekttegning af området.

Der var ikke flere punkter under eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede for fremmødet.

Dronningmølle den 9. april 2014

Axel Vestergren, dirigent, Bente Kaltoft, referent