Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling 2018

Referat af Dronningmølle- og omegns ordinære generalforsamling søndag d. 15. april 2018

Afholdt i medborgerhuset, Villingerødvej 34, 3120 Dronningmølle.

Der var 32 fremmødte foruden bestyrelsen.

Formanden for borgerforeningen, Henny Green bød velkommen og henviste til første punkt på dagsordenen.

Ad 1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peter Berthelsen, som takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og varslet.  

Ad 2) Aflæggelse af årsberetning til godkendelse. 

Henny Green redegjorde sammen med den øvrige bestyrelse for det seneste års bestyrelsesarbejde og årets arrangementer. Den samlede redegørelse blev fremlagt med Power Point fremvisning.

Skt. Hans festen var godt besøgt af både børn og voksne, børnebål snobrød og bodernes salg af mad og drikke var extra fint tilrettelagt og hele dagen blev skudt i gang med fiske konkurrence og indvielsen af den nye fiskesø.

Sommer weekendens i byen har stået i Torvedagenes tegn. Der har også været to loppemarkeder. Et i starten og et i slutningen af skolernes sommerferie. De to arrangementer er tilbagevendende faste begivenheder hen over sommeren, hvor hygge og lokalt samvær er i top. Her kan foreningen udbrede kendskabet til vores arbejde og der kan købes lækre lokale varer, findes loppefund og drikkes kaffe med kage fra foreningens stand.  En overvejelse er om de to arrangementer fremover skal ligge sammen, på det lille torv.

Der har været afhold en skøn cykeltur med indlagte lokalhistorisk input. En begivenhed som bestyrelsen forestiller sig at gentage i år forventeligt den sidste weekend i juli. 

D. 21. september 2017 afholdt vi i samarbejde med kommunen et borgermøde i medborgerhuset. Der kom omkring 90 interesserede medborgere til arrangementet, og der var livlig debat samt mange forslag til fremtidige initiativer og udtalt ønske fra de fremmødte om et fremtidigt indgående samarbejdede med kommunen om udviklingen af Dronningmølle. På baggrund af den store interesse og de mange fremmødte besluttede kommunen at indkalde til et nyt borgermøde, der finder sted allerede d. 17. april i år. Alle er naturligvis meget velkommen så der igen kan blive en fin debat om forholdene i Dronningmølle og omegn. Håbet er at vi kan gentage den engagerede dialog med kommunen og få mulighed for at holde fast i nogle fremtidsscenarier, blandt andet et stort ønsket om et nyt kultur- og medborgerhus når lejemålet af Villingerød gamle skole udløber. 

Julearrangement og fastelavnsfesten var igen godt besøgt, og foreningens mange sponsorerer bidrog til at gøre arrangementerne, som begge er gratis, for mulige.

Om udlejningen af medborgerhuset fortalte bestyrelsesmedlem, Judith Andersen, at huset fortsat benyttes både til private fester, til diverse generalforsamlinger for lokale foreninger og til foreningens mange egne arrangementer. Der har været lejet ud 12 gange i det forgangne år. Da der kun er omkring 3 år tilbage af foreningens aftale om at kunne benytte medborgerhuset, bliver der ikke investeret i nyt inventar i huset, men blot sørget for nødvendig almindelig vedligeholdelse.

Arbejdet med forskønnelse af stationspladsen har fortsat stor bevågenhed.  Bestyrelsesmedlem, Per Cedervall Lauersen, redegjorde for historien omkring pladsen og de udfordringer der fortsat eksisterer. Det er vanskeligt at få ejerforholdene helt på plads, hvorved ansvaret og beslutninger samt forhandlingerne med os og kommunen samt lokalbanen bliver besværliggjort. Af tingbogen fremgår det at kommunen ejer noget, lokalbanen ejer noget og Dronningmølle grundejerforening ejer noget. Den tidligere borgmester , Jan Ferdinandsen har engang sagt, at lokalbanen har givet hele arealet til kommunen, men det fremgår desværre ikke af Tingbogen, og skønt kommunen rydder hele pladsen for sne, er ejerforholdene endnu ikke på plads. Forskønnelse af Dronningmølle Stationsplads vil være på dagsordenen ved borgermødet d. 17.april og også fremover. 

Henny G. redegjorde for arbejdet med at få ejer af hus, og grunden beliggende; Villingebæk Strandvej 633,                   i daglig tale kaldt ” Ruinen” til at rydde op m.v. så vi blandt andet kan sikre at rotter har extra gunstige betingelser, Ruinen, som ligner en losseplads, er til stor gene for de omkringboende, ja for hele området.  Kommunen er kontaktet igen, da der tidligere er givet påbud om oprydning m.v. og der intet er sket.  Borgerforeningen arbejder videre med sagen.  

Samarbejdet om udbygning af den kollektive trafik, sker fortsat i tæt samarbejde med de andre lokalforeninger. Der er p.t et særligt fokus på søndagstrafikken og behovet for turister i forbindelse med ”Kongernes Nordsjælland”, hvilket gør at vi på grund af projektets nationalparkstatus, kan søge EU- midler.  

Herefter blev der stillet uddybende spørgsmål til beretningen, formanden og bestyrelsen svarede, hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad 3) Regnskabet

Kasserer og bestyrelsesmedlem, Ole Nørretranders fremlagde foreningens regnskab, som forelå skriftligt og var udsendt sammen med indkaldelsen. 

Der blev redegjort for alle poster i regnskabet, og særligt posten i regnskabet omkring udgiften vedrørende fiskesøen på 33.485,50 kr. blev drøftet indgående. Ole N. fortalte på bestyrelsen vegne at det af regnskabstekniske grunde udelukkende var udgiften vedr. fiskesøen der fremgik af regnskabet. Indtægterne ved fiskesøen kommer af regnskabstekniske grunde først på næste års regnskab. Bestyrelsen v. formanden valgte i den forbindelse, med forsamlingens godkendelse at fremlægge det foreløbige regnskab vedr. fiskesøen, som på nuværende tidspunkt kunne fremvise et overskud på 13.700,-kr. hvilket allerede tegner fint for det kommende halvår. Vi kan dermed forvente at udgifts- og indtægtssiden vedr. fiskesøen kommer i fin balance og forhåbentlig også vil give et overskud. 

Det fremlagte årsregnskab med påtegning blev herefter godkendt med klap.

Bestyrelsen anbefaler at vi fortsætter med det nuværende kontingent for medlemskab på 150 kr. 

 

Ad 4) Behandling af indkomne forslag.

A)     Bestyrelsen fremlagt et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget var i forvejen lagt på foreningens hjemmeside til gennemsyn.

Bestyrelsesmedlem Pia Boisen fremlagde vedtægtsændringer: Der er tale om en rettelse til § 5 (om medlemsoptagelse) og en rettelse til  § 7 ( om valg) , samt en rettelse til § 10 (om bestyrelsen).  Bestyrelsen valgte efter en kort drøftelse at trække den del af forslaget som omhandlede rettelserne til § 10 tilbage for nuværende. 

De to øvrige ændringer til vedtægterne blev herefter godkendt. Det betyder at medlemskredsen vil være udvidet til også at rumme andre interesserede med tilknytning til Dronningmølle og at der vil være sikret en ”elastik” i antallet af bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen kan bestå af 5-7- medlemmer.

 

B)     Bestyrelsen fremlagde et forslag til forlængelse af forpagtningsaftalen for Lergravsøen.

Henny Green fremlagde og anbefalede en forlængelse af forpagtningsaftalen omkring Lergravssøen. Henny redegjorde for de forhold omkring vandkvalitet og hensynet til miljø, samt foreningens forpligtelser omkring vedligeholdelse af området, herunder at vi selv skal holde stien rundt om søen. Fiskesøen vil være åben for fiskeri hele året, på nær 1 ½ måned om året. Vi kan derfor forvente en fin balance, vedrørende driften af Put and Take og forpagtningsaftalen. Allerede nu med en sen sæsonstart fra Sankt Hans, er der solgt 650 fiskekort til søen. På baggrund af de erfaringer vi foreløbig har gjort med forpagtningsaftale og Put- and Take, anbefaler bestyrelsen at fortsætte forpagtningen for 5 år. Der blev herefter stillet spørgsmål fra forsamlingen, om hvorfor vi ikke foreslog 10 år, og det blev fastholdt at den samlede bestyrelse anbefaler en vis forsigtighed og derfor ønsker en forpagtningsaftale på 5 år. Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget.

Ad 5) Valg til Bestyrelsen 

På valg var Ole Nørretranders (Kasserer), Judith Andersen og Maj Nilsson, som alle modtog genvalg. 

Som ny revisor suppleant valgtes Annette L Hansen.

Øvrige bestyrelse forsætter.

Ad 6) Evt. 

Repræsentant for Dansk naturfredningsforening, Jørgen Brøndum opfordrede til at så mange som muligt bidrog til den lokale affaldsindsamling søndag i næste uge, som traditionen tro støttes af borgerforeningen, med kaffe og kagestand. 

Efterfølgende var der livlig debat om de kommende borgermøder, udveksling af synspunkter, blandt andet vedrørende ”Den Gamle nedlagt Dagligbrugs” og kommunens overvejelser ang. mulig bebyggelse på grunden, ændring af lokalplan m.m.m. 

Herefter sluttede den officielle del af mødet, med at dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Referent 

Judith Iben Andersen 

Medlem af bestyrelsen                                                          og Dirigent 

                                                                                                    Peter Berthelsen