Generalforsamling 2015 Referat

Dronningmølle og omegns Borgerforening afholdt ordinær generalforsamling

Søndag d. 12.4. 2015 i medborgerhuset.

Der var mødt 22 medlemmer frem ud over bestyrelsen.

REFERAT AF GENNERALFORSAMLINGEN:

Borgerforeningens formand, Karen Søfeldt bød velkommen, og henviste til første punkt på dagsordenen.

Valg af dirigent

Axel Vestergren blev valgt som dirigent, han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Formandens beretning

Karen Søfeldt fortalte at 2014 havde været et godt år.

 • Der var ro på både medborgerhus og området omkring Lergraven..

 • Først på året blev der sat varmepumper op i medborgerhuset og det er en god løsning vi sparrer mange penge på opvarmning.

 • Det grønne område ved søen er blevet rodfræset, der er sat flagstang op og området er nu til at gå på.

 • På den årlige arbejdssøndag blev der igen i år ryddet omkring søen.

 • Til Sankt Hans arrangementet stillede foreningen med egen lokale heks, og børnebål med snobrød. Arrangementet forløb til alles tilfredshed.

 • I august blev loppemarkedet en rigtig succes med mange besøgende og mange lopper.

 • Vi blev kontaktet af Horisont- festivallen angående lidt hjælp, og vi fik et glimrende samarbejde i stand, der kom omkring 2000 festivalgæster, og vi forventer at deltage igen i år.

 • I oktober havde vi Lauritz.com på besøg, til ”Hvad er det værd” arrangement. Medborgerhuset var fyldt med glade mennesker, medbringende en masse ting til vurdering, vi serverede kaffe og kage for et par og fyrre fremmødte gæster. 

 • Juletræsfest, nissefar, nissemor og nissebørn, kamel og æsel, der var det hele og rigtig mange børn og voksne. Vi fik delt godteposer ud og vi syntes der er skabt en dejlig tradition nede på pladsen.

 • Kommunen har efter mange opfordringer fældet de tre kastanjetræer som var gået ud nede ved Brugsen.

 • Der blev holdt møde om stationspladsen d. 14.maj 2014, hvor Bo Juul bad Christian Sabber om at finde ud af og kontakte de der ejer pladsen, således at vi kan komme videre med at søge fonde, men det går faktisk lidt langsomt.

Det var formandens beretning for året. Karen takkede medlemmerne for interessen for foreningens arbejde og bestyrelsen for deres evne til at samarbejde og stille op når det kræves.

 

Dirigenten gjorde opmærksom på at der var åbent for spørgsmål og debat.

 • Flemming Keller, bemærkede at flere embedsmænd i kommunen ikke er der længere, eksempelvis; Christian Sapper.

 • Niels Olsen stillede spørgsmål til Horisontfestivallen, og Pia Boisen oplyste at der var tale om nogle energiske lokale drenge, blandet fra Græsted, som havde taget initiativ til begivenheden.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Kassereren fremlagde revideret regnskab til godkendelse.

Henny Green fremlagde regnskabet og balancerne blev gennemgået. Se vedlagte reviderede regnskab.

 • Henny henledte særligt opmærksomheden på indtægterne ved udlejningen. Hun forklarede at nedbringelsen af Dong-regningen hang sammen med foreningens investering i varmepumperne, som også i fremtiden forventedes at være gavnlig for økonomien

 • Anskaffelsesposten rummer nødvendigt indkøb af værktøj i forbindelse med vedligeholdelsen af Lergraven.

 • Arne Jørgensen, spurgte til kontingentet til Lokalrådet, som er en sammenslutningen af mindre borgerforeninger i området.

 • Bestyrelsen svarede, at medlemskabet var til gavn for samarbejdet i området, og blandt andet havde givet mulighed for at borgerforeningen kunne søge midler til eksempelvis medlems arrangementer, når kommunen udlagde puljemidler.

 • Henny fortalte at medlemstallet var på 113, og flere er velkomne.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af bestyrelse.

Følgende var på valg og blev valgt:

 • Karen Søfeldt, formanden modtager ikke genvalg.

 • Bestyrelsen foreslog, Henny Green, som ny formand og hun blev valgt som formand for 2 år.

 • Bestyrelsen foreslog, Pia Boisen som nyt bestyrelsesmedlem og hun blev valgt.

 • Svend Kaltoft, bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg.

 • Bestyrelsen foreslog, Simon Blume som nyt bestyrelsesmedlem og han blev valgt.

 • Peer Stuhr, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg for 2 år og han blev genvalgt.                  

 • Adelaide Andersen, suppleant i bestyrelsen, modtager ikke genvalg.

 • Bestyrelsen foreslog, Svend Kaltoft, blev valgt som suppleant til bestyrelsen og han blev valgt.

 • Anne-Lise Jacobsen, suppleant i bestyrelsen, modtager genvalg som suppleant og hun blev valgt for 2 år.

 • Torben Burhenne, revisor, modtog genvalg og blev valgt for 2 år.

 • Revisor, vakant, bestyrelsen foreslog Karen Søfeldt og hun blev valgt som revisor.

 • Doris Nielsen, revisor suppleant, modtog genvalg og blev valgt for 1 år.

 • Øvrig bestyrelse:

 • Judith Andersen, bestyrelsesmedlem og sekretær, var ikke på valg.

 • Ole Nørretranders, bestyrelsesmedlem, var ikke på valg.

 • Flemming Hansen, bestyrelsesmedlem, var ikke på valg.

Evt.

Flere fremødte kom med anbefalinger til bestyrelsen om mulige aktiviteter.

 • Ønske om genoptagelse af revyen – gør noget mere for at hverve nye medlemmer- hvad med at omdanne søen til fiskesø.

 • En nævnte betydningen af at have relevante kontakter i kommunen når der skulle forhandles og tales med f.eks. omkring stationspladsen.

 • Jørgen Brøndum, medlem af naturfredningsforeningen i Gribskov kommune, opfordrede til at man deltog i affaldsindsamlingen i Dronningmølle d. 19. april. Et arrangement som borgerforeningen i forvejen støtter op om, blandt andet ved opsætning af kaffe- bord.

Herefter afsluttede dirigenten det ”officielle” del af generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Den afgående formand takkede for fremmødet og for godt samarbejde de forgangne år.

Doris Nielsen, tidligere formand og nuværende æresmedlem af foreningen, holdt en fin tale for Karen Søfeldt hvor hun lage vægt på, og takkede Karen for det store arbejde hun har lagt i foreningsarbejdet.

 

Axel Vestergren, Dirigent                                                                                            Judith Andersen, Referent