Vedtægter

Reviderede vedtægter for Dronningmølle og omegns borgerforening, vedtaget på generalforsamlingen d. 15.4.2018.

 

§ 1. Foreningens Navn

Dronningmølle og Omegns Borgerforening.

 

§ 2. Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Dronningmølle og omegn.

 

§ 3.Foreningens formål

Gennem upolitisk virksomhed at varetage medlemmernes og områdets fællesinteresser over for myndighederne og være med til at skabe og styrke sammenholdet borgerne imellem.

 

§ 4.Virkemåde

Foreningen virker gennem medlemsmøder og arrangementer og ved at støtte nye ideer til gavn for området.

 

§ 5. Medlemsoptagelse

Som medlem kan optages enhver borger og institution, som er beliggende i Dronningmølle og omegn eller har tilknytning hertil. 

§ 6. Kontingent

.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis samt ved opslag med oplysning af dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab, der følger kalenderåret til godkendelse

4. Valg af bestyrelse (formand og kasserer)

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen til enhver tid, og når det forlanges af mindst ti af foreningens medlemmer med skriftlig angivelse af dagsorden. Den indkaldes med 8 dages varsel og bekendtgøres på samme måde som ordinær generalforsamling. Den skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

 

§ 9. Valg

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer; disse afgår efter tur således, at formanden og to medlemmer afgår på ulige årstal, og kassereren og tre medlemmer afgår på lige årstal. Desuden vælges to suppleanter for 2 år samt to revisorer for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år.

Genvalg kan finde sted, og modtagelse af genvalg kan nægtes. Alle valg til bestyrelsen afgøres skriftligt, såfremt et medlem fremsætter krav herom.

Står stemmerne lige, afgøres det ved lodtrækning.

Formanden, kassereren og sekretæren skal være helårsbeboere i Dronningmølle eller nærmeste omegn.

 

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter forretningsgang og konstituerer sig med en næstformand.

Bestyrelsen skal på foreningens vegne besvare henvendelser fra myndighederne og er i enhver sag over for disse og medlemmerne bemyndiget til at udtale sig og handle på foreningens vegne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller dennes stedfortræder samt mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis blot et bestyrelsesmedlem kræver det. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Formanden leder foreningens anliggender og repræsenterer foreningen, hvor bestyrelsen finder anledning dertil.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt, og skal indkalde til et sådant, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Kassereren modtager alle foreningens indtægter og afholder af foreningens midler alle med dens drift forbundne udgifter samt fører medlemslister.

Sekretæren fører protokollen over samtlige møder og generalforsamlinger.

Protokollen underskrives efter hvert møde af bestyrelsesmedlemmerne, ved generalforsamlingerne af dirigent og sekretær.

Såfremt bestyrelsen skønner, det kræver ændring af foreningens vedtægter, fremlægges der forslag herom til vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

Vedtagelse sker i h. t. § 7.

Forekommer noget tilfælde, som ikke er nævnt i disse vedtægter, kan bestyrelsen træffe en foreløbig afgørelse, hvorefter endelig afgørelse træffes på førstkommende generalforsamling.

 

§ 11. Tegningsret

Foreningen tegnes i enhver anliggende af formanden og kassereren i forening.

 

§ 12. Foreningens opløsning

Ved eventuel opløsning af foreningen skal eventuelt overskud/formue anvendes til almennyttige formål i Dronningmølle-området.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. marts 1972.

Revideret på generalforsamlingen den 6. april 1997.

Revideret på generalforsamlingen den 22. april 2001.

Revideret på generalforsamlingen den 15.4. 2018