Generalforsamling 2016 referat

Dronningmølle og omegns borgerforening afholdt ordinær generalforsamling.

Søndag. D. 10. april 2016 i medborgerhuset

Der deltog 24 medlemmer ud over bestyrelsen som alle var til stede.

Referat af generalforsamling

Borgerforeningens formand, Henny Green, bød alle velkommen, og henviste til første punkt på dagsordenen.  

Ad 1) Valg af dirigent.

Valget faldt på Axel Vestergren. Han takkede for valget og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Som noget nyt kunne dagsorden for mødet, herunder formandens beretning og regnskabet samtidig følges på PowerPoint

Ad 2) Aflæggelse af årsberetning til godkendelse.

Formanden, Henny Green, fremlage årsberetningen over foreningens samlede arbejde siden sidste generalforsamling.

(Se vedlagte bilag 1).

Herefter var der spørgsmål til beretningen.

Søren Jensen spurgte til hvad det nuværende medborgerhus skal anvendes til efter udløbet af borgerforeningens lejeperiode. Henny forklarede med henvisning til historien, at huset tidligere var ejet af kommunen, men det blev solgt til den nuværende ejer med en klausul på at borgerforeningen i en 10 års periode kunne anvende huset som medborger/forsamlingshus. Efter udløb af kontrakten har foreningen derfor ingen sikkerhed for at kunne fortsætte på de oprindelige betingelser.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Ad 3) Forelæggelse af årsregnskab med påtegning til godkendelse.(Se regnskab nedenfor).

Kassererren, Ole Nørretranders, fremlage regnskabet og supplerede på følgende områder hvorunder han sammenholdt dette års regnskab med sidste år.

Der er sket en lille stigning i medlemstallet.

Kommunens tilskud var i år på 25.000kr.

Varmepumperne i medborgerhuset har foruden den løbende besparelse i forbruget, betydet at foreningen har fået 19.000kr. tilbage fra Dong.

Udlejningen af huset til arrangementer, har været fint benyttet. Fremover vil der imidlertid ske en mindre prisstigning. De nye priser ligger på hjemmesiden. 

Der har været færre udgifter til arrangementer.

Stigningen på kontorartikler hænger sammen med større lager indkøb af printerpatroner.

Udgiften til Lergravsøens vedligeholdelse har, sammenlignet med sidste år, været mindre.

Samlet går borgerforeningen ud af året med en egenkapital på 140.000 kr.

Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning, og blev det blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) Valg af bestyrelse.

Følgende var på valg og blev valgt.

Ole Nørretranders, kasserer, genopstillede og blev valgt.

Judith Andersen, sekretær, genopstillede og blev valg.

Flemming Hansen, mangeårigt medlem af bestyrelsen, modtog ikke valg.

Maj Nielsen, stillede op som bestyrelsesmedlem og blev valgt.

Dorris Nielsen, revisorsuppleant, genopstillede og blev valgt.

 

Ad 5) Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag til behandling.

Ad 6) Evt.

Henrik Fedderlund spurgte til det kommende års arrangementer.

Ud over de faste arrangementer er der tanker om en tangudstilling, gentagelse af tidligere års succeser med ” Hvad er det værd” arrangement, måske kan vi flytte det til Dronningmølle slot.

Det er muligt bestyrelsen giver sig i kast med en form for lokalhistorisk foredrag, og der er tanker i bestyrelsen om en høstfest.

Et stort fokuspunkt er arbejdet for det nye medborgerhus herunder forhandlingerne med kommunen, tanker om et egnet sted i forbindelse med den nuværende toiletbygning på parkeringspladsen, hvilket ville betyde at beliggenhed dels opfyldte betingelser for at ligge central i forhold til transportmidler men også i forhold til herlighedsværdi ved sø og strand.

Formanden henviste i øvrigt til foreningens Focus punkter, som tillige kan ses på hjemmesiden.

Ivan Andersen spurgte til om der igen i år ville være et samarbejde mellem Horisont festival og borgerforeningen, og foreslog at vi tog kontakt. Der blev svaret at Horisontfestivallen desværre ikke har planlagt noget i Dronningmølle i denne sommer.  

Per Lauersen spurgte til om borgerforeningens nye lokaler evt. kunne ligge i Daglig brugsens nedlagte butik.

Formanden svarede at vi naturligvis alt efter hvad vi får at vide på mødet med kommunen i maj måned, må undersøge alle muligheder herunder omkostninger.

Jan S. Jensen anbefalede at medborgerhuset også kunne anvendes til andre aktiviteter, end de nuværende som bestyrelsen står for og være mere åbent for medlemmers eventuelle egne aktiviteter.

Ella Bredsdorff, kom med en idé om cykel arrangement, med lokal samling for øje, rundt i vort område. Og om at se om Hulerød kro, kunne være en mulighed for kommende medborgerhus.  

Herefter holdt Bente Kalktoft en fin tale til Flemming Hansen som forlader bestyrelsen. Bente takkede Flemming for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen, og sluttede sin tale af med på egne og foreningens/ bestyrelsens vegne at ønske ham alt godt og udtrykke et håb om at Flemming også i fremtiden kan bistå med sine erfaringer til foreningens virke, ved eksempelvis at være med på sidelinjen og fortsat tage sig kærligt af medborgerhuset.

Arne Jørgensen, spurgte til vores midlertidige savn af Netto (nærbutikken) nu hvor taget er styrtet ned.

Henny svarede at det trækker lidt ud da der er tale om en politisag, med afspærring og forbud, også for Nettos egne, mod at færdes, gøre noget på området, medens der efterforskes.

Herefter erklærede dirigenten den officielle del af generalforsamling for afsluttet.

 

 

 

Judith Andersen referent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1

Dronningmølle og omegns borgerforening

Årsberetning for 2015

Borgerforeningen har haft de 3 faste arrangementer i 2015 : Fastelavn – Sankt Hans – og

Juletræstænding.

Til Fastelavn var der ca. 30 børn. Der skulle ikke længere betales entré, men ellers var

traktementet det samme. I år var der halvt så mange børn. Vi modtager gerne forslag og

ideer til, hvad vi kan gøre anderledes eller bedre, og håber at flere medlemmer vil hjælpe

til med at pynte op og gøre dagen sjov f. eks. male ansigtsmaling.

Affaldsindsamling blev foretaget i Dronningmølle og omegn sammen med Danmarks

Naturfredningsforening og kommunen. I år er det den 17. april at indsamlingen sker.

Kom og vær med til at holde byen og vores rekreative områder pæne og indbydende.

Arbejdsweekend holdes hvert forår. Vi ryddede op på ”Loppepladsen” og på ”Sankt Hans

pladsen”. Nissehuset og café ”Ved Søen” sørgede for forplejning. Borgerforeningen sørger

for arbejdsredskaber. Men der kom ikke mange. Vi håber, at flere vil være med til at pleje

området omkring søen. Vi har ikke altid haft det smukke kik ud over søen til Øresund. Det

er værd at vedligeholde.

Sankt Hans er godt besøgt. Vi har vores helt egen heks, der var børnebål med snobrød

og skumfiduser og Cath wood steel band underholdt.

Vi er med på Loppemarked 2 gange om året. Søndagen efter Sankt Hans og den sidste

søndag i skoleferien. I år tjente vi 1.450,- kr. på at udleje stadepladser. Vi sælger lidt at

drikke og lidt at spise, samt fortæller om borgerforeningen og tegner medlemskab. I 2015

lavede vi en lille popup café, det gør vi igen til sommer.

Foredrag om Dronningmølle Slot blev holdt på Café ”Ved Søen” med fællesspisning

inden. Alle pladser var udsolgte og foredraget blev senere gentaget under

Folkeuniversitetet på Munkeruphus. Spændende foredrag om Slottet og byen. Vi håber, at

der kommer endnu et foredrag om byen og Teglværket.

”Hvad er det værd”

Vi havde igen inviteret Lauritz.com til en vurderingsaften. I år blev den holdt i

Dronningmølle, fordi mange havde nævnt, at det er vanskeligt at komme ud til

Medborgerhuset om aftenen, da bussen ikke kører om aftenen.

Arrangementet, som derfor blev holdt på café ”Ved Søen”, var også blevet udvidet med

muligheden for at man kunne spise inden vurderingen.

Desværre var der ikke særlig stor tilslutning.

Juletræstændingen blev noget anderledes, fordi der kom et stormvarsel til sent på

eftermiddagen. Kamelerne blev aflyst, og i stedet for at bære risengrød, lumumba, varm

cacao og æbleskiver over til juletræet gik alle i læ i café”Ved Søen” og nød varmen fra

brændeovnen.

Udlejningen af Medborgerhuset går godt, og af regnskabet fremgår det, hvor meget der

kommer ind gennem udlejning.

Men Medborgerhuset er jo kun til låns for en begrænset periode, hvor der er under 7 år

tilbage. Kommunen regner ikke med at den nuværende ordning kan forlænges, så der skal

tænkes på en ny ordning. Vi har møde med kommunen i begyndelsen af maj ang. et nyt

Medborgerhus.

Vi har fået en mobiltelefon. Nu kan der betales med Mobilpay til vores arrangementer,

ved kontingentbetaling og ved betaling af leje for medborgerhuset. Den bliver brugt en del

ved kontingentbetaling. Vi har ingen fast telefontid, men læg besked på telefonen, så

ringer vi tibage.

Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling foregik via mail til de medlemmer, som

vi har mailadresser på. Det har været en stor hjælp.og sparet foreningen for penge i porto.

Vi vil meget gerne have endnu flere mailadresser. Så vi kan begynde at sende et

nyhedsbrev ud.

Stationspladsen ligner desværre stadigvæk sig selv. Vi har søgt LAG midler, Lokale

aktions grupper, men kom ikke i betragtning, fordi Lokalbanen ejer det meste af pladsen.

Der har været et møde med banen, men vi er ikke kommet videre. Derfor har vi nu

inviteret borgmesteren til Dronningmølle i maj for at vise ham pladsen og tale om, hvordan

vi kan komme videre.

Der er sendt en ansøgning til kommunen om en Put and take sø i Dronningmølle. Det

politiske udvalg har sagt ja. Og nu skal embedsmændene undersøge, hvordan det kan

lade sig gøre fysisk. Vi har sendt en positiv kommentar, men har også gjort opmærksom

på, at der skal tages hensyn til naturen, andres brug af området m.m. Hele sagen kan

læses på kommunens hjemmeside.

Lokalforeningsrådet er en sammenslutning af alle foreninger i kommunen, som vi er med

i. På det seneste møde er den manglende buskørsel i weekenden, lørdag aften og hele

søndagen blevet diskuteret. Sammen med Esrum borgerforening og Munkeruphus

opfordrer vi kommunen til at udvide buskørslen på rute 362. I denne måned behandler

Teknik og Miljø busplanerne for 2017, og kommunen har lavet en Bus-postkasse

deres hjemmeside, hvor borgerne kan komme med ønsker til ændringer. Brug den for at

vise, at der er brug for en bus om søndagen her i den østlige ende af kommunen.

06.04.2016/ HG