Borgergrupper

 

TRAFIKGRUPPEN

Trafikregulering i bymidten på Strandvejen - weekendkørsel af kollektiv trafik 

 

1. Boye Kjær

2. Linda Alstrup

3. Hans Nielsen, Drømmehuset

4. Maj Nilsson

 

Tovholder: Henny Green                         mødedato:    Afventer

 Mødested: 

 

Boye Kjær har kontakt med Gribskov kommune om at få foretaget trafiktælling på Strandvejen.

Der er kommet en opgørelse fra kommunen af målingerne af hastigheden på Villingebæk Strandvej.

Der køres for hurtigt, ikke meget, men mellem 51 - 58 km/t dog er der også blevet kørt med 116 km/t på Strandvejen.

Kommunen vil gerne lave ekstra målinger ved de to fartnedsættende indsnævringer, som findes ved Campingpladsen og ved "Slottet". De bliver lavet her i efteråret.

Kommunen kontakter herefter Boye Kjær for at diskutere en kommende løsning. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMFI TEATER GRUPPEN

 

1. Ole Nørretranders

2. Thomas Faxe

 

Tovholder : Ole Nørretranders                  1. mødedato :                   Mødested:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STRANDGRUPPEN

Badebro + vinterbadning + sauna + omklædning

 

1. Tore Kristensen 

2. Hans Nielsen, Drømmehuset 

3. Karina Lauridsen, Campingpladsen

4. Ann Poulsen

5. Merete Stevelt Lind

6. Else Rasmussen

7. Jette Rønnow Jessen

 

Tovholder: Henny Green                    8. mødedato : Nyt møde den  ?  2019 kl. 19.      

 

Der er indhentet pris på badebro. Broen skal tages ind om efteråret og sættes op igen om foråret. Hver gang koster det omkring 30.000,- kr.

Der er blevet refereret fra kommunens møde om Nordkystens Fremtid. For at sikre kysten mod fremtidens storme vil der blive anvendt både blød - ral, grus og sand - og hård sikring - store sten. Hvor materialer skal hentes, og hvordan betalingen skal foregå afklares over de næste år. 

Stenene på stranden må gerne skubbes sammen, men ikke fjernes. 

Der arbejdes videre med 1. KYSTSIKRING.

Og 2. en MOLE ved Dronningmølle Strand, både som kystsikring, badebro, bådebro, fiskebro og anløbsbro med henvisning til den tidligere pier ved stranden.

 

NATURLEGEPLADSGRUPPEN

 holder møde sammen med Strandgruppen

1. Birgit Beenfeldt

2. Helge og Kirsten Korndal

 

Tovholder:  Henny Green                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FINANSIERINGS GRUPPEN

Folkeaktier + fondsmidler + Realdania

 

1. Jan- Helge Larsen

2. Ann Poulsen

Hjælp til fondsansøgninger : Line Kjær og Luise Gomard.

 

Tovholder:  Henny Green, Jan-Helge Larsen                         

Mødedatoer:  Der afholdes løbende møder.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MASTEGRUPPEN

 

 1. René Jensen

 2. Frede Mølgaard

 3. Charlotte Jensen

 4 Jan-Helge Larsen

 5. Per Cederwall Laursen

 6. Kurt Schimmel

 7. Flemming Keller

 

Indsigelse mod ændring af ”Kommuneplan 2013 – 25” med  ”Tillæg nr. 19” og deraf følgende ”Lokalplan 309,04 for antennemast i Dronningmølle”.

Undertegnede opfordrer til, at bestemmelserne i ”Kommuneplan2013– 25” fastholdes, og at der i området omkring Dronningmølle Stationsplads stadig kun må ske byudvikling af lokalkarakter.

Og ønsker at der tages hensyn til den visuelle påvirkning af byen, som en 42 m høj mast på den foreslåede placering vil betyde.  

Det er ikke kun fra vandsiden, at den visuelle påvirkning skal opleves. 

Men hele byen må betragtes, som liggende i den kystnærebyzone

 

I Lokalplan 9.20 for centerområdet tillades netop ikke opsættelse af antennemaster af denne grund.

I Lokalplan 9.15 må bebyggelser ikke være over 7 m.

Dette beskrives også i den rammebestemmelse 6.C.04 – Centerområde i Dronningmølle, hvor en mastehøjde på 42 m ikke er tilladt.

De tanker omkring lokalsamfundets byudvikling og overvejelser vedrørende høje bygninger, skorstene, antenner m.m. som er nedskrevet i ”Kommuneplan 2013 – 25” bør ikke bringes i overensstemmelse med en senere udarbejdelse af en lokalplan. 

I den opbygning der er indenfor planlægningen bør en lokalplan kunne udarbejdes indenfor de retningslinjer, som er nedskrevet i Kommuneplanen.

Ellers kan planlægnings hierarkiet ikke have sin berettigelse.

Borgerinddragelse i byudviklingen af Dronningmølle:

Den nye Lokalplan 309,04 ligger lige op til den eksisterende Lokalplan 9,20 for centerområde med bymæssig karakter, som netop var genstand for flere borgermøder arrangeret af Gribskov kommune  ( i september 2017 og i april 2018).

På disse møder diskuterede borgere og politikkere et forslag om nedrivning  af en eksisterende bygning til fordel for nye bygninger, som ville være højere end, hvad der er tilladt i lokalplanen.

Resultatet af disse møder blev, at højdegrænsen på 8,5 m blev fastholdt, og de nye bygninger blev ikke opført.

Den omtalte grund ligger få 100 m fra, hvor den nye lokalplan vil tillade en højde på 42 m.

 På Dronningmølle Stationsplads som ligger ved siden af den nye lokalplan har borgerne arbejdet med fornyelse/forbedring af forholdene i mange år. Netop nu er et samarbejde med kommunen og Lokalbanen i gang. En antennemast på 42 m bliver aldrig en del af forskønnelsesprojektet.

 Fordi Dronningmølle Station er den station, som er placeret tættest på kommunens badestrande og tæt på Nationalpark Kongernes Nordsjælland, er der sendt et forslag til sekretariatet for Nationalparken om at få indrettet en ”Informationsport til Nationalparken” og lokalområdet i en bygning, som ligger ud til Stationspladsen. Heller ikke i denne sammenhæng er det ønskeligt med en antennemast som en del af introduktionen til landsbyen og lokalområdet mange landskabelige oplevelser.

På Borgermødet i december var der bred enighed blandt de fremmødte om en forbedring af mobildækningen,

Og hos TDC et ønske om at kunne ”skjule”  masten med beplantning.

Det valgte område for opsætning af en mast er desværre et område, hvor der ingen muligheder er for at opbløde den visuelle oplevelse. Der er ingen høje bygninger, ingen større bygningsmasse, ingen skorsten og ingen høje træer eller tæt beplantning. Hvilket heller aldrig kommer, fordi området friholdes for beplantning af Lokalbanen. 

Vi håber på, at der kan findes en bedre placering i Dronningmølle for den fremtidige antennemast, og gør opmærksom på, at der af den lokale” Mastegruppe” er udarbejdet en liste over steder, som der kunne arbejdes med for en bedre placering.

 

Med venlig hilsen

28.12.18

for

Dronningmølle og omegns Borgerforening

Villingerødvej 34, 3120 Dronningmølle

Henny Green fm.

greenstegnestue@gmail.com

 

 

 

 

Referat:

Referat fra Borgermøde den 17. December

om forslag til Lokalplan nr. 309.04 for antennemast i Dronningmølle

Inden møde sagde jeg som aftalt med forvaltningen til Pernille Søndergaard at jeg havde forberedt et indlæg. Det sagde hun at jeg ikke fik lejlighed til at fremføre. Dette svar meddelte jeg til flere borgere fra Dronningmølle, herunder Frede fra Grundejerforeningen.

Til stede kom ca. 60 personer, heraf følgende politikere som Pernille præsenterede: Allan fra (S), Bo Juul (S), Michael Hemming Nielsen (Ø), Bent (V). Stine Tvede og Lars Berg fra administrationen. Senere Jannick Petersen fhv. Borgmester.

Ulf Lindeneg fra TDC, Anders tekniker, ekspert i radioplanlægning fra TDC/Huawei,  Joakim fra TDC public affairs, Jakob Willer fra Teleindustriens brancheforening.

Pernille, angående tidsplanen: TDC bruger ca. et kvarter, så er der 45 minutter til dialog efterfølgende.

Frede Mølgaard, kasserer i Dronningmølle grundejerforening: Jeg synes det er utilfredsstillende når nogen mennesker har forberedt sig til dette arrangement at I sætter en limit på det. Jeg ved at der er nogen der gerne vil have et oplæg, og det er der ikke givet plads til.

Pernille: Der er givet plads til dialog fra 18.15-19. Jeg har ikke hørt om andet indtil nu.

Jan-H: Det passer ikke, jeg har sendt meddelelse i forvejen

Pernille: Men det er det der er lavet om nu

Frede: Så er der jo god plads, hvis Jan-H kommer på kl. 18.15.

Pernille: Det er jo også det jeg siger. Så bruger jeg lige 3 minutter til sidst til at runde af med tidsplanen.

 Ulf Lindeneg. Min opgave er at giver jer nogle informationer, så I kan træffe jeres valg. Han gennemgik så processen for TDC’s arbejde – sådan som der står i aktindsigten. Han fortæller at de 3 forespurgte ejere ved Strandkrogen mv. i efteråret 2017 sagde nej og han henvendte sig efterfølgende til GK, som anviste nuværende område, fordi der ikke er nogen lokalplan. Placeringen var således GK’s forslag. Alle 3 operatører ønsker at blive placeret på masten.

Anders fortæller om tekniske overvejelser, belastning af nettet, at det er datatrafikken som udgør mere end 90% og der er ikke kapacitetsproblemer med tale-trafikken. Der er dækning, problemet er kapacitet om sommeren. Der regnes med 430 husholdninger vinter svt.  850 personer. Sommer er tallene 1130 husholdninger og 100 på campingpladsen. 

Derefter følger nogle indlæg fra borgere der bor ved stranden og kommer på det svenske net på deres mobiltelefoner, når de går indendørs. I forhold til tale-telefoni vil en ny mast ikke gøre nogen forskel. 

Pernille, nu går vi over i dialog-mode. Vi lytter til hvad I siger. 

Jan-H går over tilslutter sin PC til projektoren, med hjælp fra Lars Berg.

Der kommer spørgsmål om dækning, om 5G, ”vi har samme problem sommer og vinter”, det afhænger af udbyder, kan man dreje de eksisterende antenner, så det dækker bedre, 

Jan-H: Nu har vi brugt 30 minutter af mødet på TDC master. Det er ikke masterne der er interessant men deres placering i forhold til Dronningmølle. 

Pernille: Du må godt komme med dit spørgsmål nu

Jan-H: Det er ikke et spørgsmål men et udsagn. Jeg havde tænkt at det ville være ganske let, fordi aktindsigten viser at der ikke lavet et ordentligt hjemmearbejde, og det vil jeg gerne dokumentere her. 

Selvfølgelig er vi interesserede i en god mobildækning, det er da klart! Hvordan de tekniske problemer bliver løst fra TDC’s side er mindre interessant i forhold til det at vi skal betale en høj pris for det (som det ser ud nu). Som nævnt har Ulf lavet et arbejde, hvor han i første omgang fik nej fra nogle beboere og så har han fra GK fået anvist området ved stationspladsen fordi ”det kun ville kræve en byggetilladelse og et politisk nik” og dermed være en hurtig sagsbehandling. 

Der er blevet sagt (Pernille) at masten vil blive skjult af bygninger og høje træer (latter fra salen). GK har ikke taget højde for at der i Lokalplanerne er forbud mod master og paraboler både nord for og 2 meter syd for den planlagte placering.

Ved miljøscreeningen har fotografen været ude på 3 udvalgte steder, som ligger op til 1,3 km væk – ”kan I se masten?” Svar fra forsamlingen: Næh!

GK har i sin miljøscreening vurderet at Lokalplanen om antennemast ikke skal miljøvurderes fordi: Masten udgør ingen væsentlig gene for:

folk, landskab, visuel effekt, arkitektonisk udtryk, lys/skygge, udsigt

Vi har i mastegruppen fundet frem til en række placeringer.

Mastegruppens spørgsmål: Vil TDC oplyse borgerne om, hvad det vil koste TDC at leje grunden til den nuværende 46 m mast på Villingerødvej 19 i yderligere 10 år, når den nuværende lejekontrakt udløber i 2022?

Mastegruppens konklusion:

  • Vi er tilhængere af en god mobildækning
  • TDC/Gribskov Kommune har ikke tilfredsstillende undersøgt alternativer for masteplacering 
  • Der er ikke foretaget en miljøvurdering
  • Der findes adskillige alternative muligheder for placering  
  • Den planlagte placering på Stationspladsen er en hån mod borgerne i Dronningmølle

Herefter massivt bifald fra deltagerne (indlægget havde taget 4.30 minutter)

Judith holdt fast i spørgsmålet om pris for lejen. Joakim fra TDC – det er en forretningshemmelighed. Man laver en gensidig uopsigelighed af kontrakten.

Inge fra Dronningmølle: Det er en hån mod borgerne i Dronningmølle. Jeg fatter ikke at man kan finde på at placere masten midt i den lille by. Det er den vrede der har fået mig til at komme her i aften. (stort bifald)

Judith: Hvor meget mon GK har været inde over? Billederne er misvisende.

Pernille: Jeg ved at administrationen har været inde over. Stine (Tvede) vil du sige noget om mulige placeringer.

Stine: Når vi bliver kontaktet af firmaer, så undersøger vi forholdene. 

En borger: Har I været i Dronningmølle?

Pernille: I sidste ende er det jo os politikere der bestemmer, i sidste ende. Der sidder nogle meget energiske medlemmer (men vi får altså ikke noget svar. Senere viser det sig at kun Lars Berg har været der, Stine Tvede ”kender” Dronningmølle)

Bøje og Søs: Kan ikke tale i telefonen i sin stue. Dronningmølle er dejlig, det skal den fortsætte med at være.  Så nettet skal fungere. Det er vigtigt at vi kan fortsætte til at udbygge vores by. Om sommeren ønsker de en bedre dækning. Desuden et bedre oplæg, så havde der været en bedre stemning.

Judith: Jeg er helt enig med dig i det at have en ordentlig dækning, og vi er glade for vores gæster. Denne masteplacering er helt henne i skoven, men der er ikke nogen skov. Tåbeligt at placere en mast lige der hvor man kommer ind i byen. 

En spørger om 5G: Har set master der er lavere og anderledes. Mulighed for at få en mast der er knapt så dominerende?

Joakim: Med denne mast er vi ikke kommet så langt. Men normalt sørger vi for beplantning. Vi vil gerne gå i dialog om beplantning. 5G kommer, men ikke lige nu.  Og Anders fortæller noget mere om at det kan klares med nye instrumenter.

Frede: Er der andre steder i landet hvor TDC har en mast stående midt i en by. Helt hen i skoven… hvorfor vælger man ikke en placering hvor der er nogle træer? Det vil jeg meget gerne gå videre med.

Jan-H: Dejligt at I er opmærksomme på det med træerne. Derfor har vi foreslået steder hvor der er træer i forvejen. Ved den foreslåede placering er det ikke muligt at plante træer, fordi masten er for tæt på jernbanen. Lokaltog har jo netop fjernet alle træer i området.

Judith: I de sidste 8 år har vi haft en dialog om at forskønne området i Dronningmølle, og så kommer I med et forslag til den mast. Jeg fatter ikke hvordan man tænker sig at det kan løfte området.

En borger: Der er kommet nogle unge mennesker i Dronningmølle som gør utrolig meget for vores turisme og lægger en masse penge. Jeg forstår simpelthen ikke hvordan man kan lægge sådan en øjebæ midt i byen (Bifald).

Joakim: En afrundende bemærkning, ved peak belastninger om sommeren kan der opstå problemer. 

En borger: Der må være andre muligheder for placering.

Pernille: Fortæller om planerne – i februar – marts kommer den politiske høring og dermed afsluttedes mødet.