Dronningmølle Borgerforening og Dronningmølle Huset

ÅRETS GENERALFORSAMLING finder sted den 16.august kl. 9.30

Indbydelserne er sendt ud.

Betaling af kontingent sker til Borgerforeningen

Desværre medfører lukningen af huset også tab af indtægter for Borgerforeningen, mens fx udgifter til husleje fortsætter.

Vi vil derfor appellere til jer om at betale kontingentet for 2020 snarest muligt. Beløbet er formelt set 150 kr. pr. husstand, men da vi på generalforsamlingen vil fremsætte forslag om en forhøjelse til 200 kr. fra 2021, håber vi, at mange af jer har forståelse for vores økonomiske situation og allerede fra i år vælger at indbetale 200 kr via

Netbank til kontonr. 4356 8294321 eller på MobilePay 64391. Husk at skrive KONTINGENT i bemærkningsfeltet. Hvis du er nyt medlem, vil vi meget gerne have at du også skriver din e-mail adresse i kommentarfeltet, så vi kan sende dig nyhedsbreve og andre relevante skrivelser.

Det kan også lade sig gøre at betale ved at lægge et brev med kontanter i Borgerforeningens postkasse på Dronningmølle Husets plankeværk ud mod Stationspladsen. Husk at anføre navn, adresse og gerne e-mail adresse.

 

 

Dagsorden til generalforsamling 16. august

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse

3. Godkendelse af revideret regnskab for 1. januar 2019 til 31. december 2019 og præsentation af

budget for 2020

Se bilag 1

4. Fastsættelse af kontingent gældende fra 16. august 2020

5. Ændring af vedtægter

Se bilag 2

6. Indkomne forslag

A. Køb af Dronningmøllehuset. Forslag ved næstformand Jan-Helge Larsen og suppleant Hans Nielsen

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Se bilag 3

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant

Se bilag 3

9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dronningmølle Borgerforening

Alle medlemmer er velkomne, men tilmeld meget gerne til dronningmolleborgerforening@gmail.com inden den 13. august kl. 19.

Årsbudget 2020/1
Årsbudget 2020/2
Årsbudget/3
Revideret regnskab

Bilag 2 - Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægter for Dronningmølle Borgerforening

§1. Foreningens navn

Dronningmølle Borgerforening.

§2. Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Dronningmølle og omegn.

§3. Foreningens formål

Gennem upolitisk virksomhed at varetage medlemmernes og områdets fællesinteresser over for

myndighederne og være med til at skabe og styrke sammenholdet borgerne imellem, bl. a. ved at leje

eller eje samt at drive et medborgerhus under navnet ”Dronningmølle Huset”.

§4. Virkemåde

Foreningen virker gennem medlemsmøder og arrangementer og ved at støtte nye ideer til gavn for

området.

§5. Medlemsoptagelse

Som medlem kan optages enhver borger og institution, som er beliggende i Dronningmølle og omegn

eller har tilknytning hertil.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, men vedkommende kan rejse sagen ved en ekstraordinær

generalforsamling.

§6. Hæftelse

Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre

forpligtelser.

§7. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis samt ved

opslag på hjemmesiden og i Huset med oplysning af dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab, der følger kalenderåret til godkendelse

4. Valg af bestyrelse (formand og kasserer)

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden

generalforsamlingen.

Indkomne forslag kan læses på foreningens hjemmeside og udsendes til foreningens medlemmer

via mail.

Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes til enhver tid, og når det forlanges af mindst ti af

foreningens medlemmer med skriftlig angivelse af dagsorden. Den indkaldes med 8 dages varsel og

bekendtgøres på samme måde som en ordinær generalforsamling. Den skal indkaldes senest 14 dage

efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§10. Valg

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer, disse afgår efter tur således, at

formanden og to medlemmer afgår på ulige årstal, og kassereren og tre medlemmer afgår på lige

årstal. Desuden vælges to suppleanter for 2 år samt to revisorer for 2 år og en revisorsuppleant for 1

år.

Genvalg kan finde sted, og modtagelse af genvalg kan nægtes. Alle valg til bestyrelsen afgøres

skriftligt, såfremt et medlem fremsætter krav herom.

Står stemmerne lige, afgøres det ved lodtrækning.

Formanden, kassereren og sekretæren skal være helårsbeboere i Dronningmølle eller nærmeste

omegn.

§11. Bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter forretningsgang og konstituerer sig med næstformand.

Bestyrelsen skal på foreningens vegne besvare henvendelser fra myndighederne og er i enhver sag

over for disse og medlemmerne bemyndiget til at udtale sig og handle på foreningens vegne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller dennes stedfortræder samt mindst tre

bestyrelsesmedlemmer er til stede. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis blot et bestyrelsesmedlem

kræver det. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Formanden leder foreningens anliggender og repræsenterer foreningen, hvor bestyrelsen finder

anledning dertil.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt, og skal indkalde til et sådant, når

mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Kassereren modtager alle foreningens indtægter og

afholder af foreningens midler alle med dens drift forbundne udgifter samt fører medlemslister.

Det aftales blandt bestyrelsesmedlemmerne, hvem der er ansvarlig for opdatering af foreningens

medlemsliste.

Der skrives referat fra samtlige møder og generalforsamlinger.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent.

Såfremt bestyrelsen skønner, det kræver en ændring af foreningens vedtægter, fremlægges der

forslag herom til vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

Vedtagelse sker i h. t. § 8.

Forekommer noget tilfælde, som ikke er nævnt i disse vedtægter, kan bestyrelsen træffe en foreløbig

afgørelse, hvorefter endelig afgørelse træffes på førstkommende generelforsamling.

§12. Tegningsret

Foreningen tegnes i enhver anliggende af formanden og kassereren i forening.

Bestyrelsens tegningsberettigede medlemmer (formand og kasserer) kan meddele prokura til et

andet bestyrelsesmedlem indenfor en aftalt beløbsramme.

§13. Foreningens opløsning

Ved eventuel opløsning af foreningen skal eventuelt overskud/formueanvendes til almennyttige

formål i Dronningmølle-området

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. marts 1972.

Revideret på generalforsamlingen den 6. april 1997.

Revideret på generalforsamlingen den 22. april 2001.

Revideret på generalforsamlingen den 15.04.2018.

Revideret på generalforsamlingen den 16. august 2020.

Bilag 3 - Forslag til medlemmer til bestyrelsen

Forslag til bestyrelsesmedlemmer til Dronningmølles Borgerforenings Generalforsamling 16. august 2020

Formand (ikke på valg) Henny Green

Kasserer (på valg) Ole Nørretranders, modtager genvalg

Næstfomand (ikke på valg) Jan-Helge Larsen

Sekretær (på valg) Maj Nilsson modtager genvalg

Judith Andersen (på valg) modtager ikke genvalg

I stedet foreslår bestyrelsen at

Ann Poulsen indtræder i bestyrelsen

Annette Leif Hansen (ikke på valg)

Lis Kroghsbo (ikke på valg)

Suppleanter:

Thomas Faxe (på valg)

I stedet foreslår bestyrelsen at Birgit Gudme indtræder som suppleant

Hans Nielsen (ikke på valg)

Revisorer:

Karen Søfeldt (ikke på valg)

Torben Burhenne (ikke på valg)

Revisorsuppleant:

Ann Poulsen (på valg)

I stedet foreslår bestyrelsen at

Charlotte Jensen indtræder som revisorsuppleant

Indkomment forslag: Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med Generalforsamlingen i Dronningmølle Borgerforening d. 16/8/2020 er markeret med rødt.

 

 

Ad §3 Foreningens formål

1) Gennem upolitisk virksomhed at varetage medlemmernes og områdets fællesinteresser overfor myndighederne og være med til at skabe og styrke sammenholdet borgerne imellem.

2) Skabe og danne ramme for foreningens virke via det nye fælleshus Dronningmøllehuset.

3) Understøtte Dronningmøllehusets virke som aktivitetshus, medborgerhus og landsbyudviklingshus.

4) I samarbejde med forretningerne i huset at udvikle Dronningmølle og omegn til en levende landsby til glæde for medlemmer, turister og beboere.

 

Ad § 4 Virkemåde

Foreningen virker igennem medlemsmøder og arrangementer og ved at støtte nye ideer til gavn for området.

 

Styk 1) Ved at eje, leje og fremleje drives Dronningmøllehuset til gavn for området, medlemmer og området.

Styk 2) I samarbejde med Husets forretninger og frivillige udvikles og støttes ideer, aktiviteter, og arrangementer til gavn for området.

 

Ad § 5 Medlemsoptagelse

Som medlem kan optages enhver borger og institution, som er beliggende i Dronningmølle og omegn eller har tilknytning hertil.

Såfremt et medlem modarbejder foreningens formål, har generalforsamlingen og bestyrelsen myndighed til at ekskludere et medlem og vedkommende kan rejse sagen ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor alle medlemmerne kan forholde sig til beslutningen. 

Det er vigtigt, at bestyrelsen tager stilling til retningslinjerne for eksklusion, herunder eksempelvis, hvor mange der skal stemme for og om hele bestyrelsen (de stemmeberettigede) skal være til stede ved en sådan beslutning.  

 

Ad § 6 Hæftelse og forpligtelser.

Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for gæld eller andre forpligtelser, der ligger ud over foreningens egne beslutninger.

 

Foreningens medlemmer og dens bestyrelse forpligter sig til at kende og handle korrekt i forhold til almindelige love/regler og god forretningsskik i forhold til Dronningmøllehusets drift. 

Foreningens bestyrelse forventes at understøtte og udvikle et godt samarbejde i forhold til de forretningsdrivende og deres virksomhed i Dronningmøllehuset.

 

§ 10 Valg

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7-9 medlemmer, disse afgår efter tur således, at formanden og tre medlemmer afgår på ulige årstal og kassereren og 4 medlemmer afgår på lige årstal. Desuden vælges to suppleanter for 2 år samt to revisorer for 2 år og en revisorsuppleant for 1 år.

1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges som henholdsvis repræsentant for forretningerne og som repræsentant for de frivillige. Såfremt forretningerne ikke ønsker at opstille et medlem, vælges en fra bestyrelsen til at repræsentere disse. 

Dette er ligeledes gældende i forhold til de frivillige. 

Genvalg kan finde sted og modtagelse af genvalg kan nægtes. Alle valg til bestyrelsen afgøres skriftligt, såfremt et medlem fremsætter krav herom.

Står stemmerne lige, afgøres ved lodtrækning.

Formanden, kassereren og sekretær skal være helårsbeboere i Dronningmølle eller nærmeste omegn.

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter forretningsgang og konstituerer sig med næstformand og repræsentanter i form af bestyrelsesmedlemmer for hhv. forretningerne og de frivillige.

 

Spørgsmål : kan generalforsamlingen stille og beslutte ændringsforslag til ændringsforslag?

Jvf : https://frivillighed.dk/guides/

https://frivillighed.dk/guides/dirigentens-otte-typiske-udfordringer-paa-foreningens-generalforsamling

I mange foreninger er der mulighed for, at medlemmerne på generalforsamlingen kan stille et ændringsforslag til et indkommet forslag, som fx bestyrelsen har stillet. Her er det din opgave som dirigent at afgøre, om det reelt er et ændringsforslag. Altså om forslaget forholder sig i rimelig grad til det oprindelige forslag. Du skal også bestemme i hvilken rækkefølge ændringsforslag skal til afstemning. Normalt sætter man de mest vidtgående forslag til afstemning først. Det er dirigenten – dvs. dig, der vurderer, hvad der er mest vidtgående og fastlægger rækkefølgen for afstemning om forslagene.

Der står ikke noget om det, i vores vedtægter. Men det ER en god ide.

Skal det på som forslag til ændringsforslag, eller plejer det at fungere sådan

ØKONOMISK STØTTE

Dronningmølle Huset er støttet med midler fra LAG.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

Desuden med folkeaktier købt af borgerne og erhvervsdrivende.

Vi har fået støtte på 200.000,- kr. fra LAG midlerne.

Ejeren af vores tidligere Medborgerhus har givet 36.000,- kr.

Grivskov kommune støtter årligt Borgerforeningen med 20.000,- kr.

 

 

Åbent hus hver mandag

ÅBENT HUS

Hver mandag fra kl. 15.00 til kl. 18.00 er der åbent i Dronningmølle Huset, og alle er meget velkomne til at komme og stille forslag, komme med nye ideer, tilbyde at hjælpe med at få huset færdigt, skrive sig op til et arrangement eller købe Folkeaktier.

Når der ikke er åbent kan der ringes til Foreningens telefon

22 98 38 84

_____________________________________________ 

FOLKEAKTIER 

"Folkeaktierne" kan stadig købes

ved indbetaling via netbank til 9570 12731388

eller til Mobilpay 64391

Der kan købes en aktie til 100 kr. - 200 kr. - 500 kr. eller 1000 kr.

Nogle forretninger og bestyrelser har købt aktier for helt op til 10.000 kr.

 

Vi printer aktier ud og afleverer dem på adressen eller sender aktien med posten, så husk navn og adresse.

På nogle indbetalinger har vi kun navn, og vi har desværre ikke adressen. Disse Folkeaktier ligger hos Dronningmølle Huset, hvor det er muligt at hente aktien i husets åbningstid.

______________________________________________